Om Fjällgymnasiet

Fjällgymnasiet Länk till annan webbplats. i Svenstavik är en liten skola med ca 120 elever och kommunens enda gymnasieskola idag.

På en liten skola försvinner du inte i mängden. Du lär känna både dina klasskompisar och elever från andra program. Små klasser ger automatiskt mer tid per elev. Du har lätt att få lärarhjälp när du behöver det. Miljön är fräsch och ombonad. Stämningen familjär och avspänd.

Onne skavla vaeriej byreskisnie

Fjällgymnasiet lea akte onne skavla 120 learohkigujmie. Ih akten onne skavlesne jeatjebi ektesne gaarvenh. Datne dovne dej dov klaassevoelpigujmie åahpenh jïh learohkigujmie jeatjah lohkehtimmieprogrammine. Smaave klaassine buerebe tïjjem fïerhten learoehkasse sjædta. Dutnjien aelhkie viehkiem lohkehtæjjeste åadtjodh jis daarpesjh. Skavlan byjreske tryjjes jïh murreds. Seadtoes jïh joeleds. Länk till annan webbplats.

Periodisering

Periodisering är kanske vår starkaste sida. Du läser 3-4 kurser under 10 veckor. Stressen och pressen minskar. Du hinner lättare med arbetet och du får tid att smälta allt. Du läser ofta klart en kurs innan nästa börjar. Proven hopar sig inte vid terminslut. Periodiseringen ger både möjlighet till fördjupning men även extra stöd i en kurs.

Digitala resurser ger möjlighet till distansarbete

I vår datortäta miljö där varje elev har en dator, så finns stora möjligheter att anpassa skoldagen till den situation som råder just nu för dig som elev. Möjlligheter finns att titta på olika typer av distansoberoende lösningar finns då du som elev inte kan vara på plats till exempel vid lägerverksamhet eller internationaliseringsarbete utomlands.

Schema

Alla elever har ett schema som består av arbetstid och lektionstid som eleven planerar tillsammans med studiesamordnare eller ämneslärare. Varje elev har ett individuellt schema efter inriktning och program. En schemagrupp kan vara elever från olika årskurser och program.

Studieplaner - utvecklingssamtal

Varje termin genomförs utvecklingssamtal med elev/vårdnadshavare. Samtalet skall resultera i att en individuell utvecklingsplan uppförs för varje elev. Denna ligger sedan till grund för elevens fortsatta arbete under terminen.

Elevdemokrati - elevråd

Elevrådet på skolan är sammansatt av elever från alla årskurser och inriktningar. Rådet leds av rektor och är elevernas demokratiska organ i skolorganisationen.

Se världen med Fjällgymnasiet

På Fjällgymnasiet jobbar vi aktivt med att möjliggöra för elever att ta del av andra kulturer under sin studietid, både på hemmaplan men även genom utbyten, studieresor och praktik i andra länder. De senaste åren har vi besökt både Indien, Sydafrika och Kina. Studera på en liten skola som har hela världen som arbetsplats.

NIU — Nationellt godkänd Idrottsutbildning

Skolan är NIU godkänd på våra idrottsalternativ Alpint, Längd och Skidskytte. Detta innebär att du som elev kan välja att fördjupa dig i ett idrottsalternativ i kombination med dina studier på valfritt program. Du hittar ansökningshandlingar till NIU inriktningarna under länken märkt NIU.

Hur gör jag för att välja Fjällgymnasiet?

Du som är skriven i Bergs-, Bräcke-, Härjedalens-, Krokoms-, Ragunda eller Östersunds kommun gör ditt gymnasievalet via denna webbplats Länk till annan webbplats.. Är du skriven i någon annan kommun ska ansökan lämnas in i din hemkommun. Behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du din studievägledare.

Hur gör jag om jag vill välja andra gymnasiealternativ?

Du som elev i Bergs kommun får söka gymnasieskola via Frisök var som helst i Sverige. Om det inte finns avtal med mottagande kommun blir man dock placerad som sökande i andra hand. Du har heller inte rätt till inackorderingsbidrag.

Hur bra är Fjällgymnasiet?

Fjällgymnasiet utvärderas gentemot de mål som satts upp för respektive verksamhet i kommunen. Några av målen som utvärderas är:

  • Trivsel bland eleverna
  • Verksamheten uppfyller lagstadgade krav om behöriga lärare
  • Antal elever som når fullständig gymnasieexamen

Om du är intresserad av mer information, besök vår hemsida www.fjällgymnasiet.se Länk till annan webbplats.