Anmäl olägenhet eller störning

Om du upplever en störning, olägenhet eller en olaglighet vid byggnation, kan du göra en anmälan om detta. Anmälan måste vara skriftlig.

Den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön i miljöbalkens mening. Det innebär till exempel att störningen inte kan vara tillfällig. I första hand bör du kontakta verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och påtala störningen eller olägenheten och ge denne möjlighet att åtgärda problemet.

En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, trafikbuller, industribuller, rök från eldning, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i bygg- och miljönämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans.

Så hanterar vi din anmälan

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver vi få en så utförlig beskrivning som möjlig av den olägenhet, störning eller olaglighet du vill anmäla. Beskriv så utförligt som möjligt vilket problem du upplever. När vi får in din anmälan gör vi en bedömning av din anmälan och skickar en kopia till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren så denne får yttra sig över uppgifterna. Vanligtvis gör vi även en inspektion.

Om vi bedömer att en olägenhet, störning eller olaglighet finns kräver vi att verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren vidtar särskilda åtgärder.

Kan jag göra en anonym anmälan?

Du kan vara anonym när du gör en anmälan om olägenhet, men det är oftast svårare att handlägga anonyma anmälningar effektivt. Om du väljer att vara anonym kan vi inte göra någon återkoppling till dig och eventuella beslut kan inte skickas till dig.

Du kan inte vara helt anonym om du skickar in ett klagomål via e-post då uppgifter som skickas in via e-post och e-postadressen de kommer från blir offentliga. Du kan inte fylla i dina personuppgifter för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Din anmälan är en offentlig handling.

Du kan heller inte, i ett senare skede, ändra dig om du redan uppgett personuppgifter till oss. Vi får inte dölja offentliga handlingar.

I vissa fall ska du vända dig till andra myndigheter

Det finns vissa typer av olägenheter som inte faller under kommunens ansvar. Här finns information om vem du kan kontakta om du upplever en störning eller olägenhet där kommunen inte har ansvar för tillsynen.

  • Påkörda eller skadade vilda djur - Vid skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 114 14. Kommunen har även kontakt med kommunjägare för hjälp med till exempel älgar vid trafikolyckor. Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren.
  • Lösspringande hundar - Kontakta polisen, telefon 114 14.
  • Folk som inte plockar upp efter hunden - Kontakta polisen, telefon 114 14.
  • Inomhusmiljön i den egna villan, exempelvis mögellukt, fuktproblem, dålig ventilation - Kontakta fackman eller annan sakkunnig som får utreda eventuella problem.
  • Bekämpning av ohyra i den egna fastigheten - Kontakta konsulter på området, till exempel skadedjursbekämpare eller försäkringsbolag.
  • Ordningsrelaterade grannaktiviteter, till exempel missbruk och fester - Kontakta i första hand hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. I andra hand polisen, telefon 114 14.
  • Störning från lekplatser - Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.
  • Städning i trapphus eller tvättstuga - Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.