Anmälan

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan. Även åtgärder i en lovbefriad byggnad kan kräva anmälan, så exempelvis en eldstad i friggebod.

Vad innebär att göra en anmälan?

En anmälan måste vara komplett med handlingar och ritningar för att den ska kunna godkännas. Därefter måste du få ett startbesked innan du får lov att påbörja ditt arbete. Se nedan steg för steg.

När behöver du göra en anmälan?

Vilka åtgärder som kräver en anmälan finns i plan- och byggförordningen. Anmälan behövs bland annat för:
• Installation eller ändring av eldstad/rökkanal
• Nybyggnad av attefallhus
• Tillbyggnad max 15 kvm (s.k. attefallstillbyggnad)
• Ändring som påverkar bärande delar
• Sätta in vedeldat bastuaggregat i friggebod

Obs! Det krävs alltid bygglov om åtgärden placeras mindre än 4,5 meter från gräns mot gata, naturmark eller annan allmän plats.

Mer om bygganmälan på boverket.se Länk till annan webbplats.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked samt anmäla byggåtgärd

Bygganmälan - steg för steg

Förberedelser

Om din anmälan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga. Det är därför bra med ordentligt förarbete innan du skickar in ansökan till Miljö- och bygg.

Förutsättningar och krav för anmälningspliktig åtgärd

Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse?

Var din fastighet ligger kan påverka vilka rättigheter/skyldigheter som du har.

Har åtgärden redan gjorts på fastigheten?

Har du redan utfört åtgärden och ska göra anmälan i efterhand?

Krävs kontrollansvarig (KA)?

Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig, det finns dock några undantag.

Certifierade kontrollansvarig på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Bygger du nära vatten?

Om du bygger inom 100 meter från något vatten, även tillfälligt vattendrag, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens först.

Strandskydd i Bergs kommun

Ansökan

Hur anmäler du?

Bygganmälan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. Snabbast och effektivast handläggning får du när laddar upp digitala handlingar och kommunicerar digitalt.

Du kan även välja att använda en blankett för bygganmälan. Blanketten skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Vilka ritningar/handlingar ska lämnas in?

Till anmälan ska ritningar och handlingar lämnas in som tydligt beskriver vilken åtgärd som du har tänkt utföra. Vilka handlingar som ska in kan variera beroende på projekt och omfattning.

Vad ska din bygganmälan innehålla

Vad händer med anmälan?

Efter att du har skickat in din anmälan sker följande:

 1. Anmälan kommer in till miljö- och bygg,
 2. Anmälan med handlingar datumstämplas och diarieförs,
 3. Du får en bekräftelse att ansökan är mottagen samt att ett ärende har registrerats,
 4. Ärendet tilldelas en handläggare.

Tänk på!

Du får inte påbörja arbeten förrän du har fått ett beslut med startbesked.

Handläggning

Är ärendet komplett?

När ärendet har tilldelats en handläggare kommer en första granskning att göras för att se om ärendet behöver kompletteras eller ej. Om ärendet behöver kompletteras kommer du att få ett brev om det. När ärendet bedöms som komplett kommer du att få reda på det.

Granskning av ärendet

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med de krav som gäller för den anmälningspliktiga åtgärden. Vi tar även hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Så följer du ditt ärende

Om du har registrerat ditt ärende via vår e-tjänst så kan du även följa ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten. Du får också automatiskt information från oss via sms eller e-post när:

 • ditt ärende har registrerats
 • anmälan är komplett eller behöver kompletteras
 • ett beslut har fattats i ärendet

Automatiska e-post går ut till samtliga som lämnat e-postadress, oavsett hur ärendet har lämnats in.

Hur lång tid tar det?

Inom fyra veckor från dess att ditt ärende är komplett ska du få beslut. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med fyra veckor. Handläggningstiden räknas från den dag anmälan kommit in, om anmälan behöver kompletteras räknas handläggningstiden från den dagen kompletteringar inkommit. Tidsfrister för handläggning på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Om handläggningstiden överskrids reduceras handläggningsavgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som handläggningstiden överskrids.

Om anmälan inte kan beviljas

Om din anmälan/ditt förslag avviker från de krav och bestämmelser som gäller för att anmälan ska kunna godkännas så kontaktar handläggaren dig. Du får då möjlighet att revidera ditt förslag så att det stämmer överens med bestämmelser/krav, alternativt kan du välja att dra tillbaka din anmälan.

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden, om det krävs i just ditt fall meddelas det av handläggare. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd behövs inte om det inte behövs någon kontrollansvarig.

När krävs tekniskt samråd?

Generellt om det krävs kontrollansvarig för åtgärden så ska även ett tekniskt samråd hållas. I vissa fall kan handläggare göra bedömning att tekniskt samråd inte är nödvändigt. Om tekniskt samråd behövs eller ej meddelas av handläggare.

Även om ett tekniskt samråd ej anses nödvändigt kan ett samråd genomföras om byggherre/sökanden önskar det.

Vad är tekniskt samråd?

Tekniskt samråd är ett möte där de de tekniska egenskapskraven diskuteras samt hur de ska uppfylls i projektet. Kontrollplanen, dess punkter och omfattning redovisas och diskuteras.

Vid samrådet ska man gå igenom följande:

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan,
 • övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden,
 • hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök,
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder,
 • behovet av färdigställandeskydd,
 • behovet av utstakning,
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
 • behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden.

Vilka ska vara med vid tekniska samrådet?

Vid det tekniska samrådet ska kontrollansvarig och ärendets handläggare närvara, det är dock bra om även byggherre är med. Det kan även bli aktuellt med andra parter som har något att tillföra samrådet, exempelvis entreprenör.

Protokoll

Handläggare för protokoll under samrådet, protokollet skickas ut till samtliga närvarande efteråt.

Beslut

Alla beslut om startbesked för anmälningspliktiga åtgärder grundar sig i plan- och bygglagstiftningen. Ett beslut kan innebära en beviljad anmälan (startbesked utfärdas), avslagen eller avvisad anmälan. För att ett startbesked ska kunna utfärdas måste din anmälan anses vara komplett samt inom ramen för de krav som finns.

Beslut med startbesked

Om din anmälan får ett beslut med utfärdat startbesked betyder det att anmäld åtgärd får påbörjas. I startbeskedet anges om och vad mer som krävs under genomförandet. I startbeskedet anges även vilka handlingar som krävs för att slutbesked ska kunna utfärdas.

Giltighetstid

Ett beslut med startbesked upphör att gälla två år efter att det gavs.

Beslut med avslag

Om din anmälan får ett beslut med avslag så följer tänkt åtgärd inte gällande krav/bestämmelser och ärendet kommer avslutas.

Beslut med avvisning

Om din anmälan får ett beslut med avvisning är det ofta för att anmälan inte har kompletterats, vilket gör att det inte finns nog underlag för att ta bedömning i frågan. Ärendet avslutas och du måste lämna in ny anmälan om åtgärden ska utföras.

Börja inte utan startbesked

Du måste alltid ha ett startbesked innan du påbörjar åtgärderna som anmälan avser. Har du inte ett startbesked men börjar bygga ändå så är det en olovlig åtgärd och en byggsanktionsavgift kan komma att tas ut.

Debitering

Faktura på avgift för handläggning av ärendet skickas separat efter att beslut om startbesked har fattats.

Information om avgifter och taxor för byggärenden i Bergs kommun

Arbetsplatsbesök*

I de ärenden då tekniskt samråd krävs ska normalt ett arbetsplatsbesök genomföras, ibland görs fler än ett arbetsplatsbesök. Om bygget eller projektet inte har behövt tekniskt samråd behövs normalt inget arbetsplatsbesök.

Vad är arbetsplatsbesök?

Vid arbetsplatsbesöket informerar kontrollansvarig om projektets gång och kontroller.

I vilket skede ska arbetsplatsbesök göras?

Vid tekniskt samråd bestäms om, hur många och när arbetsplatsbesök ska göras. Information om detta står i startbeskedet

Hur bokar jag arbetsplatsbesök?

Kontrollansvarig kontaktar ansvarig handläggare och bokar in tid för arbetsplatsbesök, gärna minst två veckor innan önskad tid.

Vem ska närvara?

Vid arbetsplatsbesök ska minst kontrollansvarig och handläggare delta.

Protokoll

Handläggaren skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till byggherre och kontrollansvarige.

Slutsamråd*

I de ärende där tekniskt samråd krävs ska slutsamråd genomföras innan slutbesked.

Vad är slutsamråd?

I samband med att byggåtgärder, som omfattats av bygglovet, avslutas ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet ska normalt hållas på plats där åtgärder genomförts. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor samt eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige ska även lämna sitt utlåtande.

I vilket skede ska slutsamråd hållas?

Slutsamråd genomförs då alla åtgärder, som omfattas av bygglovet, har färdigställts.

Hur bokar jag slutsamråd?

Kontrollansvarig kontaktar ansvarig handläggare och bokar in tid för slutsamråd, gärna minst två veckor innan önskad tid.

Vem ska närvara?

Vid slutsamråd ska minst kontrollansvarig och handläggare delta.

Protokoll

Handläggaren skriver ett protokoll från slutsamrådet, som sedan skickas till byggherre och kontrollansvarige.

Slutbesked (beslut)

Du får normalt inte flytta in i ditt hus förrän miljö- och byggnämnden har utfärdat ett slutbesked, eller börja använda utförda åtgärder som omfattas av bygglovet. Du som byggherre är ansvarig för att visa att gällande krav är uppfyllda.

Vad innebär slutbesked?

Slutbesked är ett beslut som innebär att åtgärder, som omfattas av bygglovet, får tas i bruk.

När kan slutbesked lämnas?

Slutbesked kan normalt lämnas när byggherre har visat att bygglovet, startbeskedet samt villkor och krav uppfylls. Om det varit tekniskt samråd ska ett slutsamråd först hållas innan slutbesked kan lämnas.

Interimistiskt slutbesked

Om samtliga åtgärder som bygglovet omfattar inte är färdigställt, eller uppfyller samtliga krav, kan ett så kallat interimistiskt slutbesked utfärdas. Beslutet innebär att du tillfälligt får ta byggnadsverket, eller del av byggnadsverket, i bruk.

Brister och/eller avvikelser

Om det finns mindre brister och/eller avvikelser kan det ändå finnas förutsättning för slutbesked.

Om slutbesked inte kan lämnas

Om slutbesked inte kan lämnas innebär det normalt att samtliga förutsättningar för åtgärden inte är uppfyllda.

* Krävs oftast endast då det krävs kontrollansvarig