Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan. Även åtgärder i en lovbefriad byggnad kan kräva anmälan, så exempelvis en eldstad i friggebod.

Vad innebär att göra en anmälan?

En anmälan måste vara komplett med handlingar och ritningar för att den ska kunna godkännas. Därefter måste du få ett startbesked innan du får lov att påbörja ditt arbete. Läs mer om hur en bygganmälan går till i vår guide.

När behöver du göra en anmälan?

Vilka åtgärder som kräver en anmälan finns i plan- och byggförordningen. Anmälan behövs bland annat för:
• Installation eller ändring av eldstad/rökkanal
• Nybyggnad av attefallhus
• Tillbyggnad max 15 kvm (s.k. attefallstillbyggnad)
• ändring som påverkar bärande delar
• sätta in vedeldat bastuaggregat i friggebod

Obs! Det krävs alltid bygglov om åtgärden placeras mindre än 4,5 meter från gräns mot gata eller allmän plats.

Mer om bygganmälan på boverket.se Länk till annan webbplats.

Attefall

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som är undantagen från kravet på bygglov.

Kriterier för attefallshus

För att en byggnad ska vara ett attefallshus måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten,
 • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus,
 • byggnadsarean får vara högst 30,0 m2,
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter,
 • ska vara fristående,
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus,
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns,
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg,
 • inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är
 • särskilt värdefulla,
 • det får inte vara utökad bygglovsplikt för attefallshus i detaljplan som gäller
 • för området,
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Att bygga attefallshus på boverket.se. Länk till annan webbplats.

Tillbyggnad max 15 kvm (attefallstillbyggnad)

Vad är en attefallstillbyggnad?

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad, men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Kriterier för attefallstillbyggnad

För att en tillbyggnad ska vara en lovbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus,

 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare,
 • den får ha en bruttoarea på högst 15,0 m2,
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd,
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns,
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla,
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret,
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området (förhöjd bygglovsplikt).

Att göra en attefallstillbyggnad på boverket.se Länk till annan webbplats.

Eldstad, rökkanal eller bastuaggregat

Anmälan krävs vid nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal samt vid väsentlig ändring. Vad som är en väsentlig ändring står det om i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Länk till annan webbplats.

Vad är en eldstad?

En eldstad är en anläggning där kontrollerad eld kan göras upp, det kan exempelvis vara en braskamin, vedeldat bastuaggregat eller en vedspis.

Vad är en rökkanal?

En rökkanal är en anordning tänkt att föra bort rökgaser som bildas vid förbränning av bränsle, det kan exempelvis vara skorsten till en eldstad.