Tidsbegränsat bygglov

Om det du tänkt göra kräver bygglov och är av tillfällig karaktär kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

Vad är tidsbegränsat bygglov?

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som är tänkt att vara tillfällig. Det finns två typer av tidsbegränsade bygglov, det ena gäller samtliga bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller nybyggnad för bostadsändamål. Tidsbegränsat bygglov på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Hur länge är det giltigt?

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för högst tio år. Ett sådant lov kan förlängas med högst fem år i taget, dock ska ansökan om förlängning göras innan giltighetstiden gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år, för åtgärder av säsongskaraktär finns ingen begränsning för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas.

Säsongskaraktär

Ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas under två eller flera år i följd.

Återställande

Återställande ska ske innan giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet har gått ut. Med återställande menas att den åtgärd som utförts eller vidtagits ska tas bort eller upphöra och marken ska återställas. Det krävs varken bygglov, rivningslov eller anmälan för att ta bort eller återställa åtgärden. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn.

Hur ansöker jag?

Tidsbegränsat bygglov ansöker du via vår e-tjänt, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp handlingar. Ansökan om tidsbegränsat bygglov är väldigt lik ansökan om ”vanligt” bygglov, till ansökan om tidsbegränsat bygglov ska, utöver andra handlingar, även en avvecklingsplan lämnas in.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd