Vad ska ansökan innehålla?

Här hittar du vägledning om vilka handlingar du kan behöva skicka med olika typer av bygglov.

Tillsammans med din ansökan ska ritningar och handlingar lämnas in. Dessa ska tydligt beskrivea vilken åtgärd som du har tänkt utföra. Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du har tänkt göra. Nedan finns några exempel på åtgärder där du kan läsa vad som normalt ska lämnas in för just den typen av ärende.

Balkong (flerbostadshus)

När du vill ha bygglov för att bygga balkong på ett flerbostadshus behöver du normalt lämna in nedanstående handlingar. Det kan behövas ytterligare/andra handlingar, i så fall kontaktar vi dig när vi har fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Detaljritningar
 • Ritningar på byggnaden innan åtgärd
 • Anmälan om kontrollansvarig (KA)

Läs om ritningar och andra handlingar.

Guide för bygglovsansökan med ansökningsprocess

Balkong (flerbostadshus)

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (horisontellt snitt). Lämna in planritning för samtliga våningsplan där balkong ska byggas. Ritningen ska innehålla rummens funktion, tillgänglighet, fast inredning, mm.

Sektionsritning (skala 1:100):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, m.m. Ritningen ska innehålla rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd.

Detaljritningar (skala 1:100):

Detaljritningar är tänkt att visa viktiga delar/områden där detaljen är viktig. Det kan vara detaljritning på tröskeln mellan inomhus och balkongen.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan ska visa fastigheten med gränser och befintliga byggnader. Det ska tydligt framgå vilken byggnad som ansökan avser.

Anmälan om kontrollansvarig (KA):

Om kontrollansvarig krävs ska val av kontrollansvarig skickas in tillsammans med ansökan. Tänk på att kontrollansvarig ska vara certifierad samt ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger.

Byta färg på fasad

När du vill ha bygglov för att byta färg på fasad behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Information om färgbytet (befintlig och ny kulör)
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Situationsplan, skala 1:400

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med bygglovsprocess

Byta färg på fasad

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan ska visa fastigheten med gränser och befintliga byggnader. Det ska tydligt framgå vilken byggnad som ansökan avser.

Nybyggnad av fritidshus

Se ”Nybyggnad en- och tvåbostadshus”.

Vad är ett fritidshus?

Det finns ingen fastställd definition på vad ett fritidshus är mer än att det är ett småhus som inte är inrättat för helårsboende. Fritidshus på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Undantag på krav för fritidshus

Det finns ett antal undantag på krav för så kallade fritidshus, bland annat när det gäller energi och tillgänglighet. Det finns dock förutsättningar som ska uppfyllas för att undantag från kraven ska kunna göras, det räcker alltså inte att bara kalla det för ett fritidshus för att slippa vissa krav.

Inglasning av altan, balkong eller uteplats

När du vill ha bygglov för att glasa in befintlig altan, balkong eller uteplats behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Detaljritningar
 • Ritningar på byggnaden innan åtgärd

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med process.

Inglasning av altan, balkong eller uteplats

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (horisontellt snitt). Lämna in planritning för samtliga våningsplan där balkong ska byggas. Ritningen ska innehålla rummens funktion, tillgänglighet, fast inredning, mm.

Sektionsritning (skala 1:100):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, m.m. Ritningen ska innehålla rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd.

Detaljritningar (skala 1:100):

Detaljritningar är tänkt att visa viktiga delar/områden där detaljen är viktig. Det kan vara detaljritning på tröskeln mellan inomhus och uterummet.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan ska visa fastigheten med gränser och befintliga byggnader. Det ska tydligt framgå vilken byggnad som ansökan avser.

Mur

När du vill ha bygglov för att uppföra en mur behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Elevationsritning, skala 1:50
 • Planritning, skala 1:100 eller 1:50
 • Sektionsritning, skala 1:50
 • Situationsplan, skala 1:400

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med ansökningsprocess

Mur

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Elevationsritning (skala 1:50):

Elevationsritning ska visa murens sidor från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om storlek, höjd och utseende.

Planritning (skalenlig):

En planritning visar muren från ovan (horisontellt snitt). Murens storlek ska framgå.

Sektionsritning (skala 1:100):

En sektionsritning visar en enomskärning (ett snitt) genom muren. Ritningen ska innehålla murens uppbyggnad och höjd.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan ska visa fastigheten med gränser och befintliga byggnader. Det ska tydligt framgå vilken byggnad som ansökan avser samt placering av planerad mur.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

När du vill ha bygglov för att uppföra ett en- eller två bostadshus behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig (KA)

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med bygglovsprocess

Beställa nybyggnadskarta (e-tjänst).

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör samt nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (horisontellt snitt). Ritningarna ska visa samtliga våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel förråd, toalett et cetera. Tillgänglighet, dörrar, fönster, skorsten, trappor, fastinredring, altaner, m.m. ska redovisas. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning (skala 1:100):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, m.m. Ritningen ska innehålla rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån, byggnader ska ritas in och måttsättas. Rita även in minst tre vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns samt ange husets höjd i plushöjd för den färdiga golvnivån. Ritningen ska även redovisa infart, parkering och eventuella murar och plank. Obs! Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på fullständig nybyggnadskarta.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en mer detaljerad beskrivning av det du ska bygga. Beskrivningen ska innehålla information om konstruktion, material, grundläggning, brandskydd, etc.Det finns särskild blankett för teknisk beskrivning som du kan välja att använda.

Anmälan om kontrollansvarig (KA)

Val av kontrollansvarig skickas in tillsammans med ansökan, särskild blankett för detta finns här. Tänk på att kontrollansvarig ska vara certifierad samt ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger.


Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs.

Nybyggnad av flerbostadshus

När du vill ha bygglov för att uppföra ett flerbostadshus behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig (KA)

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med ansökningsprocess

Beställa nybyggnadskarta (e-tjänst).

Nybyggnad av flerbostadshus

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör samt nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (horisontellt snitt). Ritningarna ska visa samtliga våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel förråd, toalett et cetera. Tillgänglighet, dörrar, fönster, skorsten, trappor, fastinredring, altaner, m.m. ska redovisas. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning (skala 1:100):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, m.m. Ritningen ska innehålla rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån, byggnader ska ritas in och måttsättas. Rita även in minst tre vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns samt ange husets höjd i plushöjd för den färdiga golvnivån. Ritningen ska även redovisa infart, parkering och eventuella murar och plank. Obs! Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på fullständig nybyggnadskarta.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en mer detaljerad beskrivning av det du ska bygga. Beskrivningen ska innehålla information om konstruktion, material, grundläggning, brandskydd, etc.

Det finns särskild blankett för teknisk beskrivning som du kan välja att använda.

Anmälan om kontrollansvarig (KA)

Val av kontrollansvarig skickas in tillsammans med ansökan, särskild blankett för detta finns här. Tänk på att kontrollansvarig ska vara certifierad samt ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger.


Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs.

Parkering

När du vill ha bygglov för att anordna en parkering behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Marksektion (om marknivån ändras mer än 0,5 meter)

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med ansökningsprocess

Beställa nybyggnadskarta (e-tjänst).

Parkering

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån och ska vara i skala 1:400, eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Parkeringen ska vara inritad och måttsatt. Rita också in minst två vinkelräta mått från parkeringsplatsen till tomtgräns. Ritningen ska även redovisa infart, nivå-skillnader och eventuella murar och plank.

Marksektion (skalenlig):

Marksektionen visar marken i genomskärning. Rita in befintliga och blivande marklinjer så att det går att se vilka förändringar som görs av marken. Marksektionsritning behövs bara om marken ändras i höjdled mer än 0,5 meter.

Plank

När du vill ha bygglov för att bygga ett plank behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Elevationsritning, skala 1:50
 • Planritning, skala 1:100 eller 1:50
 • Sektionsritning, skala 1:50
 • Situationsplan, skala 1:400

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med bygglovsprocess

Plank

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Elevationsritning (skala 1:50):

Skala 1:50 eller annan lämplig skala. Elevationsritning ska visa murens sidor från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om storlek, höjd och utseende.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar planket från ovan (horisontellt snitt). Plankets storlek ska framgå.

Sektionsritning (skala 1:100):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom planket. Ritningen ska innehålla plankets uppbyggnad och höjd.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan ska visa fastigheten med gränser och befintliga byggnader samt placering av planerat plank.

Skylt

När du vill ha bygglov för att uppföra en skylt behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Fasadritning, skala 1:100 (om placering på byggnad)
 • Elevationsritning, skala 1:50 (om placering fritt)
 • Detaljritning i lämplig skala
 • Situationsplan, skala 1:400

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med ansökningsprocess

Skylt

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningen ska visa skyltens placering på fasaden, om den placeras på en byggnad. Hela fasaden ska redovisas.

Elevationsritning (skalenlig):

Elevationsritning visar skyltens placering i förhållande till marknivå. Ritningen ska innehålla marknivå, skyltens stomme samt skylten.

Detaljritning (skalenlig):

Detaljritning visar skyltens utseende och storlek, ritningen ska vara måttsatt.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån och ska vara i skala 1:400, eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Skyltens placering ska vara inritad. Rita också in minst två vinkelräta mått från skylten till tomtgräns.

Tillbyggnad

När du vill ha bygglov för att bygga till behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skalenlig
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Anmälan om kontrollansvarig (om kontrollansvarig krävs)

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med ansökningsprocess

Tillbyggnad

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningen ska visa befintlig byggnad samt tillbyggnadens fasader. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Om förändring av marknivån ska göras visa nuvarande och nya marknivåer i ritningen.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (ett horisontellt snitt). Ritningarna ska visa berörda våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har. Den ska visa det befintliga huset och den nya tillbyggnaden tydligt markerad. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning (skalenlig):

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, byggnadshöjd, takvinkel samt marknivå vid entré.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån och ska vara i skala 1:400, eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Befintliga byggnader ska ritas ut och tillbyggnaden ska tydligt markeras. Rita in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till fastighetsgräns.

Anmälan om kontrollansvarig (KA)

Val av kontrollansvarig skickas in tillsammans med ansökan, särskild blankett för detta finns här. Tänk på att kontrollansvarig ska vara certifierad samt ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger.


Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs.

Komplementbyggnad (garage, förråd, carport, gäststuga)

När du vill ha bygglov för att bygga en komplementbyggnad, exempelvis garage, förråd och carport, behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Handlingar inför bygglov

 • Ansökan
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skalenlig
 • Situationsplan, skala 1:400

Ritningar och handlingar för bygglovsansökan

Guide för bygglovsansökan med ansökningsprocess

Komplementbyggnad (garage, förrås, carport, gäststuga)

Ansökan:

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig ansökningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör. Om förändring av marknivån ska göras visa nuvarande och nya marknivåer i ritningen.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (horisontellt snitt). Ritningarna ska visa samtliga våningsplan, om fler än ett, och vilka funktioner varje rum har. Tillgänglighet, dörrar, fönster, trappor, fast inredning, m.m. ska redovisas.

Sektionsritning (skalenlig):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, m.m.

Ritningen ska innehålla rumshöjd, takvinkel och byggnads-

höjd.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån och ska vara i skala 1:400, eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Befintliga och nya byggnader ska ritas in och måttsättas. Det ska tydligt framgå vilka som är befintliga byggnader och vilken som är ny. Rita även in minst två vinkelräta mått från husets hörn till fastighetsgräns.