Detaljplan - hur påverkas du?

Vad är en detaljplan? Vilka rättigheter och begränsningar finns för just din fastighet? Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga.

Detaljplan, vad är det?

En detaljplan beskriver hur man får bebygga samt använda mark och vatten inom ett speciellt område. Det är en juridiskt bindande handling och den gäller för alla, såväl privatpersoner som myndigheter och företag.

Det finns riktlinjer för huer en detaljplan ska se ut och det används bland annat specifika färger,
mönster och beteckningar för olika bestämmelser och egenskaper.

Behöver du hjälp att läsa/tolka en detaljplan är du välkommen att höra av dig. Du kan även ta hjälp av Boverkets planbestämmelsekatalog att söka vad olika beteckningar och liknande betyder.

Hur vet jag om fastigheten ligger inom detaljplan?

För att veta om en fastighet ligger inom detaljplanerat område kan du kolla här eller kontakta kundservice på miljö- och byggavdelningen.

Måste jag följa detaljplanen?

Ja, de bestämmelser som står i antagen detaljplan ska följas. Om det du vill göra inte stämmer helt med bestämmelserna i gällande detaljplan begränsas möjligheten att få lov beviljat. Lov kan i vissa fall ges trots att åtgärden inte är helt planenlig och det är vid följande undantag:
• undantag för vissa åtgärder
• avvikelse har godtagits i en tidigare bygglovsprövning eller fastighetsbildning
• avvikelsen kan förklaras som en godtagen avvikelse.

Utanför område med detaljplan

Granskning av ansökan för åtgärd utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser är något mer omfattande då det är fler delar som ska prövas. Lovplikten kan också skilja beroende på om det är inom eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Utanför sammanhållen bebyggelse finns några ytterligare undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus.

Få detaljplan eller ändra detaljplan

För att ett område ska omfattas av detaljplan ska en viss process gås igenom. Detsamma gäller vid ändring av befintlig detaljplan.