Förhandsbesked - steg för steg

Här kan du läsa om förhandsbesked, vilka steg processen består av och vad de olika stegen innebär.

Förhandsbesked - steg för steg

Förberedelser

Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga. Det är därför bra med ordentligt förarbete innan du skickar in ansökan till Miljö- och byggavdelningen.

Frågor som kan vara bra att gå igenom inför ansökan:

  • Finns infart eller ska en ny anordnas? Hur ska den nya gå?
  • Hur ska vatten och avlopp lösas? Ska det anslutas till kommunalt eller ska enskild anläggning anordnas?
  • Hur ska sophantering ordnas?

Bygger du nära vatten?

Om du bygger inom 100 meter från något vatten, även tillfälligt vattendrag, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens först.

Strandskydd i Bergs kommun

Ansökan

Hur ansöker du?

Ansökan om förhandsbesked gör du via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Vilka ritningar/handlingar ska lämnas in?

Till ansökan ska ritningar och handlingar lämnas in som tydligt beskriver vilken åtgärd som du har tänkt utföra. Vilka handlingar som ska in kan variera beroende på projekt och omfattning.

Vad ska din ansökan om förhandsbesked innehålla

Vad händer med ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan sker följande:

  1. Ansökan kommer in till miljö- och byggavdelningen
  2. Ansökan med handlingar datumstämplas och diarieförs
  3. Du får en bekräftelse att ansökan är mottagen samt att ett ärende har registrerats
  4. Ärendet tilldelas en handläggare

Så följer du ditt ärende

Om du har registrerat ditt ärende via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten. Du får också automatiskt information från oss via e-post när:

  • ditt ärende har registrerats
  • anmälan är komplett eller behöver kompletteras
  • ett beslut har fattats i ärendet

Automatiska e-post går ut till samtliga som lämnat e-postadress, oavsett hur ärendet har lämnats in.

Granskning av ärendet

Är ärendet komplett?

När ärendet har tilldelats en handläggare kommer en första granskning att göras för att se om ärendet behöver kompletteras eller ej. Om ärendet behöver kompletteras kommer du att få ett brev om det. När ärendet bedöms som komplett kommer du att få reda på det.

Granskning av ärendet

När vi granskar din ansökan gör vi en lokaliseringsprövning, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Lokaliseringsprövningen görs mot kraven i 2 kap. plan- och bygglagen. Vid granskning av ärendet utreds även vad det står i fördjupad översiktsplan, om sådan finns för platsen, översiktsplan för Härjedalens/Bergs kommun, om det finns fornlämning, m.m.

Grannhörande samt remisser

En åtgärd som är placerad utanför område med detaljplan måste skickas ut till grannar, och andra berörda sakägare, för yttrande. Vilka som får möjlighet att yttra sig är något som handläggare gör bedömning om, vilka som anses vara berörd av sökt åtgärd.

För en del åtgärder kan det vara nödvändigt med remiss till annan myndighet/part, det kan exempelvis vara Trafikverket, stadsarkitekt, sameby, byggnadsantikvarie eller Vatten- och miljöresurs. De får då en viss tid på sig att lämna yttrande om ansökan.

Efter att grannhörande och/eller remiss har gjorts gör handläggare en samlad bedömning av de synpunkter som har kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Hur lång tid tar det?

Inom tio veckor från dess att ditt ärende är komplett ska du få beslut. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med tio veckor. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan kommit in, om ansökan behöver kompletteras räknas handläggningstiden från den dagen komplettering inkommit. Tidsfrister för handläggningstid på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Om handläggningstiden överskrids reduceras handläggningsavgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som handläggningstiden överskrids.

Om förhandsbesked inte kan beviljas

Om din ansökan/ditt förslag avviker från de krav och bestämmelser som gäller för att ansökan ska kunna godkännas så kontaktar handläggaren dig. Du får då möjlighet att revidera ditt förslag så att det stämmer överens med bestämmelser/krav, alternativt kan du välja att dra tillbaka din ansökan. Du kan även välja att få ett beslut med avslag, detta kan du sedan välja att överklaga.

Överklagan av bygglov

Beslut

När ärendet är granskat och det har utretts alla förutsättningar fattas ett beslut. Alla beslut om förhandsbesked grundar sig på plan- och bygglagen. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Vem fattar beslutet

Byggnadsinspektörer har inte delegation att ta beslut i ansökan om förhandsbesked. Beslut om förhandsbesked fattas av miljö- och byggnämnden, ärendet tas upp vid ett av deras sammanträden där politiker tar beslutet.

Beviljat förhandsbesked

Ett beslut med beviljat förhandsbesked är en bekräftelse på att platsen är lämplig att utföra sökt åtgärd på.

Vad innebär ett avslag om förhandsbesked?

Ett beslut med avslag om rivningslov innebär att sökt förhandsbesked inte kan beviljas av någon anledning, det kan exempelvis vara för att den strider mot ett riksintresse.

Vad innebär en avvisad ansökan om förhandsbesked?

En ansökan om förhandsbesked kan avvisas då ansökan till exempel bedöms ofullständig och ej kompletteras av sökanden. En avvisad ansökan innebär att ärendet avslutas och att ny ansökan måste lämnas in om förhandsbesked önskas.

Information om beviljat förhandsbesked

När beslut är fattat kommer du få ett mejl om det. Ett brev skickas ut till berörda sakägare om att förhandsbesked har beviljats.

Alla beslut om förhandsbesked kungörs i Post-och inrikes tidningar. Ett beslut om förhandsbesked kan överklagas inom fyra veckor från kungörelsen i post- och inrikes tidningar. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Överklagan

Överklagan av förhandsbesked

Debitering

Faktura på avgift för handläggning av ärendet skickas separat efter att beslut om förhandsbesked har fattats.

Avgifter och taxor för byggärenden

Giltighetstid (beviljat förhandsbesked)

Ett beslut med beviljat förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.