Kontrollplan

Kontrollplan måste lämnas in inför startbesked och tanken är att den ska hjälpa till att säkerställa att gällande lagar och regler uppfylls för projektet.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen eller projektet. Syftet med kontrollplanen är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt Plan- och bygglagen kan komma att uppfyllas.

Kontrollplanen ska bland annat svara på följande:

  • Vad ska kontrolleras
  • Hur respektive kontroll ska utföras
  • Vem som ansvarar för respektive kontroll
  • Mot vad kontrollresultatet ska jämföras mot
  • Vem ska skriva kontrollplanen?

Det är byggherren som är ansvarig för att en kontrollplan tas fram, men kan ta hjälp av sakkunnig vid upprättandet. Exempelvis en kontrollansvarig kan vara till stöd när en kontrollplan ska tas fram.

Måste jag lämna in en kontrollplan?

Ja, det måste du. För att vi ska kunna skriva ut ett startbesked till dig måste du lämna in ett förslag på kontrollplan. Det är plan- och bygglagen som bestämmer detta.

Exempel på kontrollplaner

Tänk på att anpassa din egen kontrollplan efter just ditt projekt, det du söker lov eller gör anmälan för.

Vanliga frågor

När får jag börja bygga?

När du fått beslut med startbesked från miljö- och byggavdelningen får du börja bygga, om inte annat anges i beskedet.