Information om avgifter och taxor för byggärenden

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende. Avgifter beräknas med hjälp av särskild taxa, beslutad av kommunfullmäktige i Bergs och Härjedalens kommun.

Avgifter och taxor för byggärenden

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Det är exempelvis kostnad för:

  • registrering/diarieföring av ärendet/handlingar,
  • granskning och beslut i ärendet,
  • besök/samråd.

Byggnadsnämndens avgifter på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Vad påverkar avgiftens storlek?

Beroende på vad du tänkt göra, placering och eventuell detaljplan kan avgiften för handläggning av ärendet variera. Ett projekt som följer bestämmelserna i detaljplan är till exempel något billigare i avgift än ett som avviker från detaljplanen. Anledningen till att avgiften kan variera beror på att olika ärendetyper medför olika arbetsmoment.

Att tänka på

Tänk på att vissa kostnader kan tillkomma, om du till exempel vill ha ytterligare besök/beslut eller byter kontrollansvarig under projektets gång.

Taxa för miljö- och byggnämnden

Varje år fastställs en taxa som gäller för miljö- och byggnämnden och det är kommunfullmäktige som tar beslut om fastställande. Den årliga förändringen är bland annat knutet till grundbeloppet (se nedan). Här hittar du miljö- och byggnämndens taxa.

Taxan är uppbyggd på så vis att den huvudsakligen innehåller fasta avgifter, samt ett antal rörliga avgifter. De fasta avgifterna är beräknad efter genomsnittlig, förväntad kostnad för en viss typ av ärende.

När ansökan eller anmälan kom in påverkar

Vid beräkning av avgift för handläggning av ett ärende används den taxa som gäller det år som ansökan eller anmälan kom in, oavsett när beslut tas i ärendet.

Exempel: Om ansökan om bygglov inkom 2018 används den taxa som faställdes att gälla för 2018.

Faktura

Faktura för avgiften skickas separat, alltså inte tillsammans med beslutet. På faktura finns angivet vilket belopp som ska betalas samt var inbetalning ska göras.

Har du inte fått fakturan?

Om du inte har fått någon faktura vänligen kontakta kundtjänst på miljö- och bygg.

Grundbelopp

Grundbeloppet, som taxan är knuten till, justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PVK).

Vad ingår i avgiften?

Vi tar ut en samlad avgift för hela lovet eller anmälan och innehåller grundläggande delar av ärendets olika delar. Det kan alltså tillkomma ytterligare avgift om du exempelvis vill ha fler beslut, besök eller samråd än vad som ingår i grundliga avgiften.

Exempel:

I avgiften bygglov för nybyggnad enbostadshus ingår:

  • administrativt arbete när ansökan kommer in,
  • granskning av ärende, grannhörande, beslut om bygglov,
  • ett tekniskt samråd,
  • ett beslut med startbesked,
  • ett arbetsplatsbesök,
  • ett slutsamråd,
  • ett beslut med slutbesked.

Vad händer om jag tar tillbaka min ansökan eller anmälan?

Om du har lämnat in en ansökan eller anmälan och sen väljer att ta tillbaka den av någon anledning så tas ändå en avgift ut. Avgiften som då tas ut är avsedd att täcka de kostnader som redan uppstått, så som registrering och diarieföring av ärendet/handlingar.

Möjlighet till återbetalning

Om du har fått beviljat bygglov/beslut med startbesked och tänkt åtgärd inte blir av så är det möjligt att få återbetalt avgift för ej genomförda moment.

Exempel:

Om du ska bygga ett hus och har fått beviljat bygglov, så blir det så att projektet inte ska genomföras ändå. Du kan då få tillbaka inbetald avgift för slutbesked, arbetsplatsbesök, etc. Alltså tillbaka avgift för de moment som inte har/kommer genomföras med miljö- och byggnämnden.