Vad är tillsyn?

Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Utöver detta ingår även tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader m.m. samt att funktionskontrollanter/kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Det kan vara ett s.k. svartbygge (olovlig byggnation), ovårdad tomt, eller något annat som strider mot det som står i plan- och bygglagen.

Vem är byggnadsnämnden?

I Bergs kommun och Härjedalens kommun är den s.k. byggnadsnämnden ”Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd”, alltså de som har ansvar för ovan nämnda tillsyn.

Vilka tillsynsområden finns det?

Byggnadsnämndens tillsyn innehåller bland annat:
• Olovligt byggande
• Eftersatt underhåll av tomter/byggnader
• Tillgänglighet - Enkelt avhjälpta hinder
• Lekplatser
• Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
• Hissar och andra motordrivna anordningar

Varför behövs tillsyn?

Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet, skolan, biblioteket eller affären. Bebyggelsen har en betydelsefull inverkan på oss, på våra upplevelser och på vår hälsa och säkerhet.