Ritningar

Här kan du läsa mer om olika ritningar, vad de kan behöva innehålla och varför de behövs.

Varför behövs ritningar?

Varför behöver du ha ritningar? Anledningarna är flera, men några är:
• För att en korrekt bedömning av exempelvis bygglov ska kunna göras.

Rita själv

Om du vill rita själva är det viktigt att det är fackmannamässigt utfört och innehåller den information som är nödvändig. Vad innebär då detta? Läs mer om att rita själv samt tips att tänka på här.

Information om ritningar

Detaljritning
Elevationsritning
Fasadritning
Konstruktionsritning, k-ritning
Markplaneringsritning
Marksektionsritning
Nybyggnadskarta
Planritning
Sektionsritning
Situationsplan

Detaljritning

En detaljritning är en förstoring av en specifik detalj av byggnaden eller projektet. Det kan exempelvis vara anslutningen mellan befintlig och ny byggnadsdel eller utformning av ett räcke/plank.

Vilken skala ska den vara i?

En detaljritning är ofta i skala 1:5, 1:10 eller 1:20, vilken skala du väljer beror på vilken information du vill visa.

Vad ska en detaljritning innehålla?

Det finns ingen generell regel på vad en detaljritning ska innehålla utan det beror helt på vad som är syftet med ritningen. Vilken information är det du vill/behöver visa?

När kan en detaljritning behövas?

En detaljritning kan vara bra att ha när det finns någon/några detaljer som är viktig att visa information om. Det kan exempelvis vara anslutning mellan befintlig och ny byggnadsdel eller hur ett plank har utformats.

Elevationsritning

En elevationsritning visar ett objekt rakt framifrån. Det kan exempelvis vara en fristående altan, ett plank eller ett staket sett rakt framifrån.

Vilken skala ska den vara i?

En elevationsritning är ofta i skala 1:50, men även annan lämplig skala kan användas.

Vad ska en elevationsritning innehålla?

En elevationsritning ska redovisa:

 • mått (höjd, bredd, längd)
 • marklinje
 • material och utformning

Om marken ändras i höjd med +/- 0,5 meter ska nya och befintliga marknivåer ritas ut.

När kan en elevationsritning behövas?

En elevationsritning kan behövas då du ska bygga en fristående skylt, fristående altan, plank, staket, etc.

Fasadritning

En fasadritning visar en byggnad rakt framifrån.

Vilken skala ska den vara i?

En fasadritning ska vara i skala 1:100.

Vad ska en fasadritning innehålla?

En fasadritning ska bland annat visa:

 • mått
 • marklinje
 • exteriör (material, utformning)
 • placering/storlek av fönster och dörrar
 • väderstreck

Om marken ändras i höjd med +/- 0,5 meter ska nya och befintliga marknivåer ritas ut, från tomtgräns till tomtgräns.

När kan en fasadritning behövas?

En fasadritning kan behövas exempelvis då du ska bygga en ny byggnad, bygga till en byggnad eller sätta upp en skylt på en befintlig byggnad.

Konstruktionsritning (k-ritning)

Konstruktionsritning, förkortat k-ritning, beskriver hur en specifik del av en byggnad är byggd ner på detalj. Ritningen redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensionering samt hur de monteras.

Om det behövs en eller flera konstruktionsritningar beror på projektets komplexitet, likaså kravet på detaljrikedom.

Vilken skala ska den vara i?

Det finns ingen specifik skala som en konstruktionsritning ska ha, utan skala väljs utifrån vad ritningen ska förmedla.

Vad ska en konstruktionsritning innehålla?

Innehållet i en konstruktionsritning kan variera beroende på vad som ska förmedlas. Inför tekniska samrådet ska normalt konstruktionsritningar lämnas in som beskriver vad som är de bärande delarna.

När kan en konstruktionsritning behövas?

En konstruktionsritning kan behövas exempelvis då du ska bygga en ny byggnad eller bygga till en byggnad.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning ska vara illustrativ och visa hur tomten är tänkt att utformas för att uppfylla gällande krav.

Vilken skala ska den vara i?

En markplaneringsritning är lämpligen i samma skala som situationsplanen.

Vad ska en markplaneringsritning innehålla?

En markplaneringsritning ska normalt bland annat visa:

 • in- och utfart
 • parkering
 • dagvattenhantering
 • gångväg mellan parkering och entré

När kan en markplaneringsritning behövas?

En markplaneringsritning kan behövas exempelvis då en obebyggd tomt ska bebyggas.

Marksektionsritning

En marksektionsritning visar ett snitt genom marken och ska visa hur marken ser ut före och efter förändring.

När kan en marksektionsritning behövas?

En marksektionsritning kan behövas exempelvis då förändring kommer göras av marknivån.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en karta som ofta används som underlag vid upprättande av situationsplan. Nybyggnadskarta behövs bland annat vid nybyggnad inom detaljplanerat område.

Läs mer om nybyggnadskarta.

Planritning

En planritning visar en byggnad från ovan (ett horisontellt snitt).

Vilken skala ska den vara i?

En planritning ska vara i skala 1:100.

Vad ska en planritning innehålla?

En planritning ska bland annat visa:

 • mått
 • rumsindelning med funktion
 • fast inredning
 • placering av fönster, dörrar och andra öppningar
 • byggnads- och bruttoarea på respektive plan
 • var sektioner är tagen

När kan en planritning behövas?

En planritning kan behövas exempelvis vid nybyggnad av enbostadshus/fritidshus.

Förkortningar i en planritning

Några vanliga förkortningar som används i planritning:
DM Diskmaskin
FRD Förråd
G Garderob
KLK Klädkammare
ST Städskåp
TP Tvättpelare
VVB Varmvattenberedare
WC Toalett
WC/D Toalett/dusch

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning (vertikalt snitt) igenom en byggnad.

Vilken skala ska den vara i?

En sektionsritning ska vara i skala 1:100.

Vad ska en sektionsritning innehålla?

En sektionsritning ska bland annat visa:

 • mått
 • marklinje
 • golv, bjälklag
 • skorsten (om sådan finns)
 • rumshöjder
 • takvinkel
 • byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd

När kan en sektionsritning behövas?

En sektionsritning kan behövas exempelvis då du ska bygga en ny byggnad eller bygga till en byggnad.

Situationsplan

En situationsplan visar fastigheten (tomten), dess byggnader samt omgivningen

ovanifrån. Beroende på vad du ska göra och var är det olika krav på vilket underlag du använder för att upprätta situationsplanen. För exempelvis nybyggnad av enbostadshus inom detaljplanerat område krävs fullständig nybyggnadskarta som underlag.

Vilken skala ska den vara i?

En situationsplan ska vanligtvis vara i skala 1:500 eller 1:400.

Vad ska en situationsplan innehålla?

En situationsplan ska bland annat visa:

 • befintliga och nya byggnader
 • avstånd till tomtgräns
 • norrpil
 • mått
 • gärdig golvhöjd (FG)
 • markhöjder

När kan en situationsplan behövas?

En situationsplan behövs vid de flesta åtgärder.

Vanliga frågor

När får jag börja bygga?

När du fått beslut med startbesked från miljö- och byggavdelningen får du börja bygga, om inte annat anges i beskedet.