Buller, luftkvalitet och hälsa

  • Buller

    Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är vägtrafik, fläktbuller, höga ljud från grannar, industrier med mera. Buller kan vara väldigt subjektivt, det ljud som en person tycker om kan en annan person anse vara ett störande oljud.

  • Hälsoskydd och offentliga lokaler

    Hälsoskydd är arbetet med miljörelaterade hälsofrågor, det handlar om att skydda och minska risker för olägenheter för människors hälsa till följd av exempelvis fukt, mögel, ventilation, buller, luftkvalitet och radon.

  • Luftkvalitet

    Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna. Här hittar du kommunens kartläggning av luftkvaliteten, samt information om vanliga luftföroreningar.