Djur som stör

Här hittar du information om var du kan vända dig om du blir störd av djur.

Hundar som skäller eller förorenar kan vara en störning eller en olägenhet. Men för att skällandet eller föroreningen ska vara så allvarlig att den räknas som en olägenhet för människors hälsa eller miljön kan störningen eller olägenheten inte kan vara allt för tillfällig eller liten.

Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn, musikspelning eller skällande hundar. Men om du tycker att skällandet, eller kanske en annan olägenhet, blir oacceptabelt störande så bör du först samtala med djurägaren om det så ni tillsammans kan försöka komma överens om en lösning. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det.

Fungerar inte det kan du göra en anmälan om klagomål eller störning till kommunens miljö- och byggavdelning. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Var ska du vända dig?

Många olika aktörer är inblandande eller ansvariga beroende på vilken typ av djurfråga det gäller, här listar vi de vanligaste typerna av frågor och vilken aktör som ansvarar.

 • Vanvård eller misskötsel av djur - Länsstyrelsens djurskyddsenhet
 • Störande vilda djur på den egna fastigheten - Fastighetsägaren får själv anlita en skadedjursskytt. För information om skadedjursskytt hör av dig till miljö- och byggavdelningen. Observera att detta enbart gäller detaljplanelagt område.
 • Påkörda eller skadade vilda djur - Polisen
 • Döda djur
  vid väg - väghållaren.
  på tomt - markägaren
 • Lösspringande hundar - Polisen
 • Skadade eller sjuka vilda djur - Polisen
 • Lösspringande hund - Polisen
 • Tama djur som far illa - Länsstyrelsen​
 • Katt som kissar på tomten - Djurägaren
 • Rådjur i trädgården - Du är själv ansvarig som fastighetsägare
 • Skränande fåglar - Fastighetsägaren

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar delas in i två typer när det kommer till störningar från djur. Dels i fastigheter som ägs av kommunen finns ett ansvar som vilken annan fastighetsägare som helst. Dels har kommunen också ett myndighetsansvar för att se till så verksamheter och enskilda medborgare följer Miljöbalkens lagar.

Har du redan talat med djurägaren eller fastighetsägaren och det inte hjälpt kan du göra en så kallad olägenhetsanmälan.

Läs mer om att anmäla olägenhet

När vi får in en sådan anmälan utreder vi om störningen är så pass stor att den, juridiskt sett, kan sägas vara en olägenhet. En olägenhet är enligt lagen en störning som i medicinsk eller hygienisk mening påverkar människors hälsa negativt.

Vad säger lagen?

Ansvaret för de som har husdjur regleras bland annat i nedanstående bestämmelser:

 • Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
 • 36, Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.
 • Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150)
  • 1, Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
  • 21, En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.
  • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2019:28)