Miljöskydd och kemikalier

 • Bekämpningsmedel

  Bekämpningsmedel används för att döda eller förhindra djur och organismer som vi betraktar som skadliga. Det kan också gälla för skadedjursbekämpning inomhus i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Medlen är giftiga och användning kan vara farlig för både miljö och hälsa.

 • Kemikalier

  Det är viktigt att kommunens verksamheter bedrivs i lokaler och med material som inte utsätter användare och besökare för hälsofarliga halter av kemiska ämnen. Det gäller såväl kontor, arbetsytor som förskolor och skolor. Särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot skadliga kemikalier.

 • Köldmedier

  Köldmedier är kemikalier som används för att driva stora temperaturförändringar. De används bland annat till kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringssystem. De består i regel av gaser som kan orsaka stor skada på människor, djur och miljön om de släpps ut. Därför är dessa anläggningar anmälningspliktiga enligt EU förordningen om fluorerade växthusgaser (EU nr 517/2014) och F-gas förordningen (2016:1128).

 • Miljögifter i fisk - nya kostråd

  Länsstyrelsen har konstaterat förhöjda halter av miljögifter i delar av Storsjöns fiskbestånd. Nivåerna ligger strax under eller på gränsvärdena, men förslag på tillfälliga kostråd är ändå framtagna. Här kan du läsa mer om det, samt få hänvisning till mer information.

 • PCB

  PCB är en grupp miljögifter som användes i byggnader under åren 1956–1973. PCB kan finnas kvar i många byggnader och måste inventeras och i vissa fall behövas saneras. Detta ska då redovisas och anmälas till kommunen.