Kemikalier

Det är viktigt att kommunens verksamheter bedrivs i lokaler och med material som inte utsätter användare och besökare för hälsofarliga halter av kemiska ämnen. Det gäller såväl kontor, arbetsytor som förskolor och skolor. Särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot skadliga kemikalier.

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att kemikalierna inom din verksamhet hanteras på ett säkert och lagligt sätt. Det är en del i en verksamhets egenkontroll att föra register över kemikalier som används inom verksamheten. Kommunen ansvarar för tillsynen över kemikaliehantering upptill c-klassade miljöfarliga verksamheter, inklusive brandfarliga vätskor.

Om du driver eller vill starta upp en miljöfarlig verksamhet kan du läsa mer här.

Kemikalieolyckor

Kemikalieolyckor ska genast anmälas till Räddningstjänsten.

Vid kemikalieolyckor som medför risk för natur och miljö har kommunens miljö- och byggavdelning en dialog med räddningstjänsten angående vilka risker som föreligger och hur föroreningsskada kan undvikas.