Köldmedier

Köldmedier är kemikalier som används för att driva stora temperaturförändringar. De används bland annat till kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringssystem. De består i regel av gaser som kan orsaka stor skada på människor, djur och miljön om de släpps ut. Därför är dessa anläggningar anmälningspliktiga enligt EU förordningen om fluorerade växthusgaser (EU nr 517/2014) och F-gas förordningen (2016:1128).

Skyldigheter som operatör

Du som operatör är skyldig att se till att din köldmedieanläggning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervall av certifierad personal. Om det någon gång under året finns 14 ton CO2e köldmedium eller mer i din anläggning så är du även skyldig att skicka in en årsrapport till kommunens miljö- och byggavdelning. Senast den 31 mars året efter ska rapporten ha kommit in till kommunen.

Det är du som operatör som är skyldig att se till att all utrustning tas om hand på ett korrekt sätt och att det som ska rapporteras kommer in till miljö- och byggavdelningen.

Om du vill installera ett nytt aggregat/anläggning eller konvertera ett befintligt och den innehåller mer än 14 ton CO2e behöver du anmäla detta till miljö- och byggavdelningen. Anmälan måste vara inlämnad i så god tid att vi kan återkomma och resonera kring åtgärdens utformning och dess miljöpåverkan innan arbetet påbörjas.

Man är undantagen att lämna in en anmälan om konverteringen sker på grund av ett oförutsett haveri som kräver omedelbara åtgärder för att inte skada människor eller miljön. Man är även undantagen ifall haveriet kan leda till betydande ekonomisk skada.

Årlig kontroll och köldmedierapport

Alla aggregat på minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras för läckage minst en gång varje år av ett certifierat kylföretag. Om din köldmedieanläggning någon gång under kalenderåret innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer måste du också skicka in resultatet från kontrollerna (en så kallad köldmedierapport) till kommunens miljö- och byggavdelning.

Det är enbart certifierad personal som får kontrollera och göra ingrepp i köldmedieaggregat. Det är även dem som upprättar rapporter över genomförd kontroll. Men det är alltid ditt ansvar som operatör att se till att rapporten stämmer.

Köldmedierapporten för föregående år ska vara kommunens miljö- och byggavdelning till handa senast den 31 mars. Observera att du som verksamhetsutövare kan bli skyldig att betala miljösanktionsavgift om du inte kontrollerar din anläggning eller om du inte skickar in rapporten i tid.

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal och ser till att läckagekontrollen görs vid rätt tid.

Årsrapporten

Den årliga rapporten ska innehålla följande:

 • Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 • Adress och fastighetsbeteckning till den plats där köldmedieanläggningen finns.
 • Operatörens signatur, även elektronisk signatur godkänns.
 • En förteckning av alla aggregat som innehåller mer än 5 ton CO2e som finns i anläggningen. Denna förteckning ska även visa:
  • Vilken typ av köldmedium aggregatet innehåller.
  • Mängden köldmedium aggregatet innehåller i kilogram.
  • Mängden köldmedium aggregatet innehåller i ton CO2
 • Resultat av läckagekontroller som gjorts under året samt datum när kontroller gjorts.
 • Information om utrustning som skrotats under året.
 • Mängd och typ av köldmedium som har installerats under året.
 • Mängd och typ köldmedium som har lagts till vid installation, underhåll och service eller på grund av läckage.
 • Köldmedium som tagits bort ska redovisas hur det har tagits om hand om. Alltså om det gått till destruktion, återvinning eller regenerering. Här ska det även vara tydligt vem som tagit hand om köldmediet samt eventuellt certifieringsnummer.
 • Identitet och eventuellt certifikat på det företag som har installerat, utfört service på, underhållit eller gjort liknande ingrepp på anläggningen.

Avgifter

Miljö- och byggavdelningens tillsynsarbete bekostas genom avgifter. Därför tar vi ut en fast avgift för tillsynen av köldmedieanläggningar. Vid extra tillsyn i ärenden kan timavgift komma att tas ut.

Miljösanktionsavgift kan komma att tas ut om:

 • Man gjort en nyinstallation eller konvertering utan att anmäla det.
 • Du inte uppfyller kraven för läckagekontroller.
 • Årsrapporten är för sent inkommen.

Om du vill veta mer