Miljögifter i fisk - kostråd

Dekorationsbild föreställande en måltid på öring

Länsstyrelsen har konstaterat förhöjda halter av miljögifter i delar av Storsjöns fiskbestånd. Nivåerna ligger strax under eller på gränsvärdena, men förslag på tillfälliga kostråd är ändå framtagna.

Kostråden omfattar abborre, gädda, sik och harr i Östersunds kommun samt öring och kanadaröding i Östersund, Krokom, Berg och Åre. Öringen och kanadarödingen rör sig över hela Storsjön och vandrar inom närliggande delar av Indalsälven. Därför är detta område stort.

Det rör sig framför allt om PFAS, dioxiner och PCB – men till viss del även kvicksilver. Det här är kända miljögifter som finns i olika omfattning i hela Sverige. Förhöjda halter av PFAS i abborre och gädda har konstaterats vid Frösön redan tidigare. Det är därför fler arter och områden har undersökts.

Det som är nytt är att PFAS även finns i förhöjda halter i sik och till viss del i harr vid Frösön och Östersunds tätort. Det är även nytt att öring och kanadaröding har förhöjda halter av dioxin, PCB och till viss del kvicksilver.

Halterna av dioxin och PCB i öring och kanadaröding är i nivå med halter av dioxin och PCB i vildlax och öring i bland annat Östersjön.

Det är ingen fara att bada i vattnet eller att dricka vatten direkt ur aktuell sjö eller vattendrag. För PFAS, som främst hittats i fisk kring Frösön och Östersund, är det bara risk om man dricker vatten med höga halter under en längre tid.

Kostråd

Förslaget på nya tillfälliga kostråd är framtaget i samarbete med Livsmedelsverket. Det ska behandlas av Bergs kommuns styrelse den 7 juni.

Naionella kostråd för insjöfisk

På grund av de förhöjda kvicksilverhalterna generellt i fisk i Sveriges vatten har Livsmedelsverket redan tidigare tagit fram nationella kostråd för insjöfisk. Det gäller bland annat abborre, gädda och lake. Råden anger att kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, inte bör äta dessa arter oftare än 2–3 gånger per år. Andra personer bör inte äta dessa arter oftare än en gång per vecka.

Mer information om nationella kostråd finns på Livsmedelsverkets webbplats. Länk finns i den blå rutan nedan.

Förslag på lokala kostråd för insjöfisk

Öring och kanadaröding i Storsjön samt närliggande delar av Indalsälven med biflöden upp till Ristafallet och första vandringshindret för fisken i Järpströmmen samt ner till Hissmofors kraftverk bör inte ätas oftare än 2-3 gånger per år av barn och ungdomar upp till 18 år, den som vill bli gravid i framtiden samt gravida och ammande. Övriga kan äta öringoch kanadaröding 1 gång per vecka.

De föreslagna råden är samma råd som de nationella kostråden för vildlax och öring i Östersjön, Bottniska viken, Vänern, Vättern och tillhörande älvar.

Abborre, gädda, sik, harr runt hela Frösön och vid delar av Östersunds tätort upp till cirka 300 meter utanför stranden, samt hela Lillsjön, bör inte ätas oftare än 2–3 gånger per år av någon.

Rådet har utökats sedan 2021 då de bara gällde abborre och gädda runt Frösön samt för Lillsjön.

Mer information om de lokala kostråden finns på Länsstyrelsen Jämtland läns webbplats, länk finns i den blå rutan nedan.

Mer information

Länsstyrelsen i Jämtland län har tagit fram fördjupad information, interaktiva kartor över områden och fiskar, vanliga frågor och svar, samt länkar till olika berörda myndigheter och de kommuner som detta berör. Denna information finns samlad på Länsstyrelsens webbplats, du hittar en direktlänk till rätt sida i den blå rutan nedan.