Naturskydd och naturvård

  • Invasiva arter

    En invasiv främmande art är en växt eller ett djur som människan har flyttat från sin naturliga miljö och som i sin nya miljö sprider sig snabbt. Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald eftersom de kan tränga ut och utrota naturliga inhemska arter. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt på människors och djurs hälsa.

  • Vattenskyddsområden

    För att skydda tillgången till dricksvatten och garantera framtida vattentäkter kan kommunen eller länsstyrelsen besluta om vattenskyddsområden. För varje område tas föreskrifter fram som är specifika för varje enskilt område.