Ändring av detaljplan Näcksta 2:6 (Hov 1:117)

Granskningstid pågick mellan 2024-02-23 och 2024-03-22

Kommunen vill genom ändring ändra markens användning från Industriändamål till verksamheter, centrumverksamhet samt besöksanläggningar för att skapa en större flexibilitet och möjliggöra verksamheter med minskad omgivningspåverkan som drar nytta av det goda läget vid E45.

Följebrev Pdf, 340.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut betydande miljöpåverkan Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning betydande miljöpåverkan Pdf, 555.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.