Ändring av detaljplaner för
Åsarne-Österåsen 2:252 med flera

Samrådstid 2023-03-08 - 2023-03-29

Kommunen har under 2022 genomfört en planändring med samma syfte och planområde som denna ändring avser. Dock har kompletterande planbestämmelser såsom Centrum och nockhöjd
för II (två) våningar fallit bort från plankartan. Eftersom våningsantal och annan användning inte kan prövas som liten avvikelse i en bygglovsansökan prövar kommunen att ändra detaljplanen igen.

Den byggnad som idag utgör Åsarna skicenter med reception till camping, kontor, restaurang och handelsbutik i tält är delvis uppförda på tillfälligt bygglov och strider mot gällande detaljplaner.
Syftet med ändringen av detaljplanen avser att planenligt kunna bygga ut befintlig butik, lager och personalutrymmen i två våningar. Avsikten med detta är att möjliggöra att temporära planstridiga byggnader på platsen kan ersättas med permanenta liknande planenliga byggnader. Syftet är också att kunna komplettera befintliga byggnader med bland annat ny entré och ny parkeringsanläggning för besökare. Syftet är vidare att befintlig gemensamhetsanläggning fortsatt ska kunna omfatta gata, parkering, hållplatser, infrastruktur för laddning av fordon och liknande.

Utsnitt av ortofoto över södra Åsarna samhälle med vägen från väg E45 mot Börtnan/Ljungdalen längst ned i söder till vänster. Längst upp i norr vid väg E45 ligger drivmedelsstationen och dagligvarubutiken. Planändringen för den norra detaljplanen (som denna planbeskrivning berör) är markerad med blå färg och planändringen för den södra detaljplanen, Ändring av detaljplan för Åsarna samhälle Österåsen 2:179, del av 2:246 med fler, är markerad med rosa färg.

Området omfattar tre gällande detaljplaner, en i norr och en i söder, och den ändringsplan av dessa som genomförts under 2022. De båda äldre planerna föreslås ändras parallellt och det innebär att
ändringsplanen från 2022 utgår.

Handlingar för ändring av detaljplan för del av Åsarna samhälle rastplats mm del av Österåsen 2:246 med flera (norra delen):

Handlingar för ändring av detaljplan för Åsarna samhälle Österåsen 2:179, del av 2:246 med flera (södra delen):

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.