Upphävande av del av detaljplan för Hackås samhälle, Fäste 3:4 med flera

Samrådstid 2023-03-03 - 2023-03-31 (förlängd samrådstid på grund av felaktigt upplagd handling)

MBN 2022–1319, Hackås, Bergs kommun

Förslaget innebär att områden planlagda som PARK upphävs. Avsikten med detta är att åstadkomma en enklare förvaltning av områden planlagda som PARK med enskilt huvudmannaskap i detaljplanen. Detta innebär att marken återgår till att inte omfattas av detaljplan och behöver således inte ingå och förvaltas av gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening utan kan övergå till att förvaltas och skötas av markägaren som i detta fall är Bergs kommun.

Planändringen handläggs med förenklat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Vid ett förenklat standardförfarande är samrådet det enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Följebrev Pdf, 718.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.