Upphävande av del av detaljplan för Hackås samhälle, Hov 2:33 med flera

Samrådstiden är mellan 2023-03-03 - 2023-03-24.

MBN 2022–839, Hackås, Bergs kommun

Förslaget innebär att områden planlagda som PARK upphävs. Avsikten med detta är att åstadkomma en enklare förvaltning av områden planlagda som PARK med enskilt huvudmannaskap i detaljplanen. Detta innebär att marken återgår till att inte omfattas av detaljplan och behöver således inte ingå och förvaltas av gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening utan kan övergå till att förvaltas och skötas av markägaren som i detta fall är Bergs kommun.

Planändringen handläggs med förenklat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Vid ett förenklat standardförfarande är samrådet det enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Följebrev Pdf, 369.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan Pdf, 186.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåvrkan Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.