Ändring av del av detaljplan för Rätans Kyrkby 8:99

Granskningstid 2023-03-03 - 2023-03-24

En del av planen som är utlagd som område för allmänt ändamål ändras till område för bostadsändamål (B) och centrum (C). Avsikten med detta är att möjliggöra att även ”vanliga” bostäder kan inrymmas inom området i stället för bebyggelse för äldreboende som det är idag.

Följebrev Pdf, 683.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 362.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Utredning av betydande miljöpåverkan Pdf, 974.7 kB, öppnas i nytt fönster.