Anmäla eller ansöka om installation av värmepump

Här kan du anmäla installation eller ansöka om tillstånd inför installation av värmepump.

E-tjänst: Anmäla eller ansöka om installation av värmepump

Förutsättningar

  • Anmäl minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.
  • Om du ska installera en värmepump inom vattenskyddsområde så krävs en ansökan om tillstånd.
  • Om din planerade anläggning dimensioneras för en uteffekt större än 10 MW så krävs en ansökan om tillstånd. Skicka gärna in en ansökan via E-tjänsten. Miljöavdelningen kommer att kontakta dig då vi eventuellt kan behöva mer uppgifter

Uppgifter som du behöver för att göra din anmälan

  • Teknisk information om värmepumpen.
  • Uppgifter om installatören samt om borrarens och dennes certifieringsnummer.
  • Om borrhålet/kollektorslangen placering är närmare än 10 meter till din fastighetsgräns behöver du uppge berörd grannes fastighetsadress, samt inkomma med yttrande om att denne godkänner borrhålets placering.
  • Dokument som du behöver bifoga i din anmälan
  • En skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA-ledningar samt borrhålets/kollektorns placering tydligt framgår. I förekommande fall ska även egen och grannars enskilda vattentäkter och avloppsanordningar framgå.
  • Du kan bifoga dokumentet digitalt i e-tjänsten

Kostnad

Avgift för handläggning av anmälan är 3 150 kr och för en anläggning där ansökan krävs beror avgiften på storleken och omfattningen av anläggningen. Timavgiften är 1 050 kr per nedlagd timme enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

När du har gjort din anmälan eller ansökan

När din anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende.Du får påbörja din verksamhet 6 veckor efter att du har lämnat in en fullständig och rätt ifylld anmälan, om inte annat meddelats.När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post.

Uppgifter att ha tillhands

Bank-ID

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.