Ansöka om enskild avloppsanläggning

Ansökan/anmälan för dig som vill anlägga enskild avloppsanläggning.

E-tjänst: Ansöka om enskild avloppsanläggning

E-tjänsten behandlar

  • Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett (WC) + bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Anmälan om inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning
  • Ansökan om inrättande av sluten tank för vattentoalett (WC)
    Miljö och byggnämnden godkänner generellt inte sluten tank. Sluten tank får endast inrättas i undantagsfall (exempelvis dom tillfällig, tidbegränsad lösning).

Dokument som du behöver bifoga eller skicka med post

  • Situationsplan. Bifoga en karta och markera ut avloppsanläggningen, plats för slambil och vattentäkter inom 200 meter. Ange avstånd från avloppsanläggningen till alla dricksvattentäkter. Ange även avståndet mellan slambil och slamavskiljaren.
  • Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om anläggningen. Jordsiktsanalys/perkolationstest, om infiltrationsanläggning väljs

Var noga när ansökan/anmälan fylls i. Ofullständigt ifylld Ansökan/anmälan innebär att ansökan behöver kompletteras vilket ger längre handläggningstid.

Avgift

Avgift för ansökan eller anmälan tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.Vi skickar en faktura till dig efter att du fått vårt beslut.

När du har ansökt

Efter samråd med miljöinspektör kan ett platsbesök bokas in. Platsbesök görs som en del i bedömningen om den teknik som föreslagits passar den föreslagna platsen. Vid platsbesöket tittar man till exempel på planerad placering, avstånd till grannar och dricksvattenbrunnar samt planerad utsläppspunkt.

När din ansökan/anmälan är komplett och bedöms som godtagbar, meddelar kommunen tillstånd för anläggningen.

Avvakta beslut från miljö- och byggavdelningen innan arbetet med att gräva och bygga avloppsanläggning börjar. Om arbetet inleds innan beslut fattats av miljö- och byggavdelningen kan miljösanktionsavgift tas ut.

Uppgifter att ha tillhands

Bank-ID

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.Logga in Länk till annan webbplats.