Klagomål och synpunkter

Vi vill veta vad du tycker, oavsett om det handlar om att du vill ge oss beröm eller klaga på något.

Beröm är alltid roligt att få, men negativa synpunkter och klagomål kan lätt uppfattas som kritik mot hur ett arbete har utförts. Så ser inte vi på det. För oss är de återkoppling från den som har fått en tjänst utförd till den som har utfört den. Om du som kommunmedborgare eller besökare i vår kommun reagerar på hur vi sköter vårt jobb är vi tacksamma för synpunkter på detta.

Synpunkter är viktiga av två anledningar:

  • De ger den som är ansvarig möjlighet att snabbt rätta till fel.
  • De ger beslutsfattare underlag till förändrings- och förbättringsarbete.

I första hand försöker vi åtgärda eventuella fel och brister omedelbart när problem uppstår. Om du inte är nöjd med hanteringen ska du som medborgare veta var du ska vända dig och hur kommunens klagomålshantering fungerar.

Kommunen arbetar med ständiga förbättringar och att ta till vara de synpunkter som lämnats är en del i detta arbete.

Du kan lämna synpunkter genom vår e-tjänst.

Dina synpunkter och klagomål blir en allmän handling

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling, görs först en sekretessprövning innan den lämnas ut.

Om du inte kan använda vår e-tjänst kan du istället:

Klagomål eller sy​npunkter med sekretessinnehåll

När du lämnar klagomål eller synpunkter ​som innehåller känsliga uppgifter kan de sekretessbeläggas. Det betyder att de inte kan lämnas ut som allmän handling. Sekretessen gäller även för den som öppnar posten och ansvarar för att ärendet hamnar hos rätt person. Ärendet diarieförs och hanteras hos ansvarig nämnd.