Medborgarförslag och allmänhetens frågestund

Alla som är folkbokförda i Bergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och personer som saknar rösträtt får lämna förslag.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag behöver inte skrivas på något särskilt sätt, huvudsaken är att förslaget och vem som lämnat det framgår tydligt.

  • Förslaget ska gälla något som hör till kommunens ansvarsområde.
  • Förslaget får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
  • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller bedömas på annat sätt som olämpligt.
  • Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare, men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Det är den enskildes delaktighet som ska öka.

Gör så här om du vill lämna ett medborgarförslag

Skicka in ett medborgarförslag via vår e-tjänst.

E-tjänst: Lämna medborgarförslag

Om du inte vill eller kan använda vår e-tjänst kan du istället:

  • Kontakta oss via e-post på bergs.kommun@berg.se
  • Kontakta växeln på telefonnummer 0687-161 00
  • Ditt skriftliga förslag kan också lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.
Medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och beslut fattas om förslagets fortsatta beredning. Förslagsställaren ges möjlighet att själv presentera sitt förslag och fullmäktigeledamöterna kan ställa frågor om förslaget.

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Förslagsställaren ska underrättas när ett medborgarförslag har beretts färdigt och beslut ska fattas. Frågeställaren har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet.

Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund är en återkommande punkt vid varje sammanträde som kommunfullmäktige har. Under 45 minuter är alla är välkomna att ställa en kortfattad fråga var till våra folkvalda politiker, ordföranden/vice ordförande i kommunens nämnder/styrelsen, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och tjänstepersoner. Om det finns frågor från flera personer fördelas tiden mellan frågorna. Frågorna ska vara skriftliga, undertecknade av frågeställaren och inskickade till kommunen senast två arbetsdagar före sammanträdet. Märk ditt brev, fax eller e-post med "Fråga till kommunfullmäktige".

Frågorna ska beröra ämnen som är av allmänt intresse och som tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågorna får inte beröra myndighetsutövning mot en enskild person och får inte uppfattas som kränkande.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du som frågeställare har rätt att vara med på sammanträdet. Om frågeställaren inte har möjlighet att närvara på sammanträdet där frågan ska besvaras så kan frågan skjutas fram till kommande sammanträde.

Svaren på de ställda frågorna ska vara kortfattade. Om frågorna som ställs inte kan besvaras vid sammanträdet så ska svar lämnas vid nästkommande frågestund. Kommunfullmäktiges ordförande kan flytta obesvarade frågor till nästkommande frågestund om samtliga frågor inte hinner besvaras under frågestunden.

Sammanträdet kan komma att spelas in samt sändas ut i radio.

Mer information om Allmänhetens frågestund finns i kommunfullmäktiges arbetsordning.

E-tjänst: Fråga till kommunfullmäktige - Allmänhetens frågestund