Aktuella projekt

Bergs kommun är delaktig i många olika projekt. Ibland driver vi dem i egen regi men många gånger gör vi det i samarbete med andra aktörer. Här presenterar vi aktuella projekt som Bergs kommun på något sätt är inblandade i.

Hållbar utveckling i Oviksfjällen - genom gemensamma hållbara premisser

Projektet startade i augusti 2020 och är ett pilotprojekt med syfte att hitta former för hur ren- och besöksnäringen och andra aktörer ska kunna utvecklas sida vid sida i Oviksfjällen. Målet är att ta fram samverkansformer och produkter som ska fungera i området och över tid.

Idag ser vi en ökad trend av att fler människor vill röra sig i våra fjällområden, det är ”inne att vara ute”. I Oviksfjällen bedriver Tåssåsens sameby renskötsel sida vid sida med en växande besöksnäring och en ökad efterfrågan på boende och aktiviteter. För att det här ska kunna fungera och utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi hitta samverkansformer mellan de olika aktörerna och intressenterna i området.

I projektet kommer vi att arbeta med bland annat workshops för att lyfta frågeställningarna och för att öka förståelsen mellan de olika aktörerna. I projektet kommer vi även att ta fram metoder och former för hur samverkan ska se ut samt produkter som kan fungera över tid. Det blir även några studiebesök i andra områden med liknande problematik. Modellen ska senare kunna användas för fler liknande områden i hela Saepmi där besöksnäringen och rennäringen behöver hitta former för att båda ska kunna fortsätta sin verksamhet sida vid sida.

Projektet är ett pilotprojekt i samarbete mellan Tåssåsens sameby, Destination Bydalsfjällen AB och Bergs kommun. Det finansieras med medel genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och kommer att pågå till och med 31 december 2021. Projektledare är Daniel Wolf-Watz.

Bakgrund

Under 2018 genomförde Bergs kommun en förstudie, ”Besöksnäring i Renens rike”, som syftade till att arbeta fram en modell och ett arbetssätt där samverkan och samråd mellan rennäring, besöksnäring, andra näringar, myndigheter och organisationer på bästa sätt bör ske vid olika etableringar i renskötselområden.

Resultatet från den förstudien visar på behovet av och önskan om en bättre samordning och ansvarsfördelning när det kommer till etableringar i renskötselområden. Man såg även ett stort behov av ökad kunskap hos målgrupper som besökare, myndigheter och företag verksamma inom besöksnäringen. Några av dessa frågor kommer vi att arbeta vidare med i projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen – genom gemensamma hållbara premisser.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun

Detta LEADER-projekt syftar till att stötta de sju bygderna i Bergs kommun på resan mot samsyn hur bygden ska utvecklas och hur samverkan med kommunen ska fungera. Förutom strategiska utvecklingspunkter är social trygghet, fritidsutbud och utbildningsmöjligheter, samt hållbar samhällsplanering och klimatpåverkan ur ett lokalt perspektiv viktiga faktorer i arbetet.

Målet med projektet är att påbörja förverkligandet av de planer som i en lång process framarbetats i alla sju bygderna, samt planera för hur detta arbete ska implementeras i kommunens ordinarie verksamhet.

Aktuellt just nu

  • Hösten 2022, att samla in de idéer som människor i Bergs kommun tycker är viktiga och vill vara engagerad i att förverkliga. Detta sker genom att projektledare är tillgänglig på olika platser runt om i kommunen för dialog. Projektledaren kommer även på s.k. Homepartys som de som vill kan bjuda in till, samt är anträffbar via mobil och mejl.
  • Hösten 2022, att motivera och förklara processen från insamlingen av bygdernas idéer till vikten av att delta på kommunens dialogmöten ang. de lokala utvecklingsplanerna.
  • Under januari-februari 2023 genomföra dialogmöten mellan medborgare, politiker och tjänstemän för att prata och prioritera vilka strategiska punkter som ska vara för just den här bygden.
  • De sju uppdaterade lokala utvecklingsplanerna klubbas av kommunfullmäktige i juni 2023.

Kontaktperson

Margaretha Lindbäck, projektledare
0687-16351
076-133 14 77

Logotyp för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

MTB genom våtmark och levande fäbod

Genom det här projektet kommer det att göras förbättringar av delar av de cykelleder som skapades i området kring Åsarna för några år sedan. Lederna kommer därigenom att bli både mer hållbara och lättare att ta sig fram på.

Åsarna IK beviljades för några år sedan LONA-medel för att röja och märka upp ett antal leder, totalt ca 180 km varav 75 km MTB, runtom Åsarna. Lederna har blivit väldigt populära och används långt mer än vad man då kunde förutse.

För att göra den södra cykelleden mer hållbar och lättillgänglig kommer man därför att spånga en sträcka som idag inte håller då den ofta är blöt och även att gräva ner två färister i anslutning till fäboden Zakrsivallen. Zakrisvallen är en levande fäbod och det går djur där hela sommaren. Genom att lägga ner färister kommer man förbi problemet med att öppna och stänga grindar vid varje passage.

Projektet är ett samarbete mellan Åsarna IK och Bergs kommun.

Projektet kommer att pågå från juni 2021 till och med oktober 2022. Finansieringen kommer från Naturvårdsverkets LONA-medel.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen

Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun

Naturbaserad rehabilitering är en upplevelsebaserad rehabiliteringsform där grunden är att främja det friska inom människan, i samspel med naturen. Här kombineras terapeutisk behandling med grundläggande friluftsliv i grupp och här arbetar vi med alla sinnen.

Målet med naturbaserad rehabilitering är att ge personer med psykisk ohälsa chansen att återfinna kraft och inspiration, utveckla förmågan att sätta gränser och lära sig att prioritera mellan vila och arbete. De får lära sig att skapa en hållbar balans i vardagen för att lättare komma tillbaka till arbete, studier eller annan form av sysselsättning. Målet är också att öka medvetenheten om egna tanke- och beteendemönster och hitta egna resurser och färdigheter. På köpet får deltagarna en förbättrad fysisk hälsa, ökad friluftslivskunskap och färdigheter kring att odla och en ökad medvetenhet om naturen omkring oss och vår plats i den.

Syftet är att öka personers psykiska hälsa genom lärande och rehabilitering i naturen för att hjälpa människor med psykisk ohälsa vidare ut i sysselsättning.

Projektet drivs av Bergs kommun i samarbete med Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet. Projektledare är Åshild Haaheim, legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi.

Projektet finansieras av Leader sjö, skog och fjäll och pågår under perioden 2021-09-01 -- 2022-08-31.

Logotyp för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Samkraft i Berg

Samkraft i Berg är ett samverkansavtal mellan Bergs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att få en samordning kring de personer som behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

Insatsen handlar om två samverkansdelar – lärande och arbete med individen. En individuell handlingsplan ska tas fram tillsammans med den som har behov av det och som samtycker till insatsen. Tanken är att individen ska få vara delaktig i sin egen planering och att alla aktörer runt individen ska få en samsyn om vilka stöd som behövs för att göra det möjligt för individen att komma ut i någon form av sysselsättning eller studier.

Initiativet till en individuell samplanering kan tas av samtliga fyra samverkansparter men samordnaren för Samkraft är Bergs kommun som koordinerar mötet. Den lärande delen innebär att samverkansparterna informerar och lär av varandra för att få en så bra samverkan som möjligt runt de aktuella personerna.

Det här samverkansavtalet är även en grund för och del i övriga projekt som drivs på arbetsmarknadsenheten, 144587 Vägar till egen försörjning och Vägar till jobb i Berg.

Avtalet är tecknat mellan Tillväxtavdelningen på Bergs kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jämtland Härjedalen. Det finansieras genom medel från Samordningsförbundet och kommer att pågå under perioden 2019-12-01 – 2024-10-31.

Skolbäcken i Bergs kommun

”Att uppleva och upptäcka det myller av liv som gömmer sig under vattenytan ger starka intryck. Det är en utmärkt utgångspunkt för att nå flera lärandemål och samtidigt stimulera arbete i grupp samt till fysisk aktivitet. Att dessutom få göra praktiska insatser för miljön ökar känslan av att ha bidragit med något betydelsefullt.”

Med utgångspunkt i det här har Sportfiskarna skapat ett undervisningskoncept som kallas Skolbäcken. I det här projektet kommer de att erbjuda roliga och lärorika utomhuspedagogiska upplevelser för årskurs F-6 i Bergs kommun.

Det blir en kombination av praktiskt natur- och fiskevårdsarbete och främjandearbete genom att erbjuda skolklasser att på plats få uppleva det de annars bara läser om i skolböckerna. Eleverna får möjlighet att själva utföra fiskevårdande åtgärder – flytta grus, mäta fisk, beräkna flöden, inventera flora och fauna – och på så sätt få en mycket konkret upplevelse om livet under ytan och vad de kan göra för att vårda och skydda det. Från skolbänken till Skolbäcken helt enkelt!

Projektet syftar även till att skapa ett långsiktigt skydd av vattendrag i kommunerna genom att förmedla kunskap, väcka engagemang och en vilja att vårda närmiljön hos den yngre generationen. Genom att skolbarnen vägleds i sitt arbete av Sportfiskarnas pedagog och biolog får deras insatser reella och mätbara resultat – alla åtgärder är ”på riktigt”.

Projektet är ett samarbete mellan Sportfiskarna och Bergs kommun och kommer att pågå från januari 2021 till och med juni 2023.

Finansieringen kommer från Naturvårdsverkets LONA-medel.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen

Sommarleder i Gräftåvallen

Genom det här projektet kommer det att skapas nya möjligheter till vandring och cykling i området kring Gräftåvallen. Den nya slingan kommer att bli cirka åtta kilometer och blir ett välkommet komplement till de leder som redan finns i området.

Gräftåvallens SK har i flera år arbetat med att ta fram nya och restaurera gamla leder omkring stugområdena i Gräftåvallen. Den nya leden kommer att bli en kombination av natur- och kulturled med möjlighet till vacker vandring och cykling i gammal fjällnära skog. Kanske får du sällskap av lavskrikan och andra sällskapliga djur på din tur.

Den nya leden kommer att utgå från Storgräftån och mot Marntallåsens naturreservat och kommer att ansluta till flera befintliga leder. Längs leden kommer man att få ta del av information om området då ett antal informationstavlor kommer att placeras på strategiska ställen. Vi kommer dessutom att uppföra ett vindskydd och en grillplats i anslutning till vattenfallet vid Dörrsån.

Intill området finns flera gamla fäbodvallar. Några av dessa har blivit upprustade under senare år och även flera av de gamla fäbodlederna har eller kommer att rustas upp de närmsta åren. Den som vill få en längre vandring och en större utmaning kan välja att fortsätta på någon av dessa leder.

Projektet är ett samarbete mellan Gräftåvallens SK och Bergs kommun. Marken där den nya leden kommer att gå ligger på kommunens mark men arbetet kommer att utföras av Gräftåvallens SK.

Projektet kommer att pågå från maj 2020 till och med december 2022. Finansieringen kommer från Naturvårdsverkets LONA-medel.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen

144587 Vägar till egen försörjning

I projektet ska vi utveckla formerna för att stödja de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och hjälpa dem att närma sig arbete och att bli självförsörjande. Samtidigt är det många branscher som har arbetskraftsbrist och det här glappet vill projektet överbrygga genom att arbeta med kartläggning och utveckling av de långtidsarbetslösas förutsättningar och förmågor.

Målet är att personer som idag står långt från arbetsmarknaden ska komma ut i arbete eller på annat sätt öka sitt deltagande i arbetslivet. Det ska vi göra genom att utveckla arbetssätt och metoder för att långsiktigt kunna stödja dessa och samtidigt förbättra kompetensförsörjningen inom vissa bristyrken genom bättre matchning mellan befintlig arbetskraft och de arbetsgivare som behöver anställa.

I projektet kommer vi att arbeta med individen för att hitta den bästa lösningen för var och en. Det ska vi bland annat göra genom individuellt utformad praktik eller arbetsträning för att få målgruppen bättre matchad till anpassade och tillgängliga anställningar.

Projektet drivs av Region Jämtland Härjedalen och Bergs kommun är samarbetspart och medfinansiär. Det finansieras genom medel från Europeiska Socialfonden och kommer att pågå under perioden 2020-04-15 – 2022-06-30.

Logotyp för Europeiska socialfonden

Yrkesinriktad svenska - språkstärkande insataer inom vård och omsorg

Rekryteringsbehovet till vård- och omsorgssektorn är stort och många av de som söker arbete inom den sektorn saknar tillräckligt bra kunskaper i det svenska språket för att kunna anställas. För att förbättra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg kommer kommunen att driva ett projekt som syftar till att utbilda språkombud på arbetsplatserna.

Kommunens respektive verksamheter är var för sig för små för att själva kunna avsätta resurser för att ge språkstärkande insatser i den utsträckning som behövs. Även om det har gjorts en del mindre insatser så räcker det inte till. Vi vill därför i det här projektet skapa en röd tråd oavsett verksamhet och fånga upp de individer som visar intresse för vården, men även väcka intresse, och kunna ge introduktion/praktik, vidare till utbildning och anställning.

Syftet med insatsen är att skapa strukturer som innebär att språksvaga individer blir kommunikativt trygga och därmed anställningsbara och väl fungerande i en anställning inom vård- och omsorg. Bättre språklig kompetens bidrar till såväl individens självkänsla som möjligheten till egen försörjning och kvalitetssäkrar arbetet inom vård- och omsorg. För att kunna uppnå detta kommer projektledaren att inventera och tydligare kartlägga de behov som finns, för att i nästa steg utveckla och i samverkan med berörda parter skapa strukturer för en hållbar och kontinuerlig språkstärkande miljö inom såväl vårdutbildningar som på arbetsplatser.

Projektet drivs av Arbetsmarknadsenheten och finansieras av Samordningsförbundet och Omställningsfonden och kommer att pågå under perioden 2021-08-01 - 2023-12-31.