Aktuella projekt

Bergs kommun är delaktig i många olika projekt. Ibland driver vi dem i egen regi men många gånger gör vi det i samarbete med andra aktörer. Här presenterar vi aktuella projekt som Bergs kommun på något sätt är inblandade i.

Care - us more

Med anledning av kriget i Ukraina kommer Bergs kommun att ta emot ett antal skyddsbehövande personer från Ukraina under 2022 och troligen även under 2023. Bergs kommun har idag brist på arbetskraft inom ett flertal branscher och den grupp flyktingar som väntas från Ukraina kommer därför att vara ett välkommet tillskott för att hjälpa till att fylla det här behovet. Störst är behovet inom vård och omsorg samt besöksnäringen.

I projektet kommer vi att arbeta med kartläggning av kunskaper och utbildning hos de kvinnor och män som är i arbetsför ålder. Vi kommer att fungera som ett stöd och en länk mellan den som söker arbete och arbetsgivarna. För att göra introduktionen så smidig som möjligt kommer vi att finnas kvar som ett stöd även efter att personerna anställts. Målgruppen kommer även att erbjudas praktisk samhällsorientering och stöd för att snabbt komma in i det svenska samhället.

Projektet drivs av Bergs kommun och finansieras genom medel från Europeiska Socialfonden och kommer att pågå under perioden 2023-02-01 – 2023-09-29.

Logotyp för Europeiska socialfonden

Husku

Husku är ett projekt som syftar till att stötta personer 16 - 24 år att sortera i sina möjligheter för att på så sätt snabbare komma vidare i sina målsättningar. Det gör vi bland annat genom att utöka deras kontaktnät, göra en individuell handlingsplan, hjälpa till att skapa rutiner i vardagen och se över möjligheterna till utbildning, praktik eller arbete.

Utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för att unga ska komma ut i arbete. Unga som saknar gymnasieutbildning, utrikesfödda eller unga med olika funktionsnedsättningar och som har nedsatt arbetsförmåga löper stor risk att hamna i utanförskap och långtidsarbetslöshet. Det här är ett problem som vi vill lösa genom det här projektet.

Husku [Huss:ku] är för övrigt jamska (jämtländska) för självständig, oerhört eller fantastiskt.

Projektet drivs av arbetsmarknadsenheten på Bergs kommun och delfinansieras genom medel från Europeiska Socialfonden. Det kommer att pågå under perioden 2023-02-01 – 2026-01-30.

Logotyp för Europeiska socialfonden

Hållbar utveckling i Oviksfjällen - genom gemensamma hållbara premisser

Projektet startade i augusti 2020 och är ett pilotprojekt med syfte att hitta former för hur ren- och besöksnäringen och andra aktörer ska kunna utvecklas sida vid sida i Oviksfjällen. Målet är att ta fram samverkansformer och produkter som ska fungera i området och över tid.

Idag ser vi en ökad trend av att fler människor vill röra sig i våra fjällområden, det är ”inne att vara ute”. I Oviksfjällen bedriver Tåssåsens sameby renskötsel sida vid sida med en växande besöksnäring och en ökad efterfrågan på boende och aktiviteter. För att det här ska kunna fungera och utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi hitta samverkansformer mellan de olika aktörerna och intressenterna i området.

I projektet kommer vi att arbeta med bland annat workshops för att lyfta frågeställningarna och för att öka förståelsen mellan de olika aktörerna. I projektet kommer vi även att ta fram metoder och former för hur samverkan ska se ut samt produkter som kan fungera över tid. Det blir även några studiebesök i andra områden med liknande problematik. Modellen ska senare kunna användas för fler liknande områden i hela Saepmi där besöksnäringen och rennäringen behöver hitta former för att båda ska kunna fortsätta sin verksamhet sida vid sida.

Projektet är ett pilotprojekt i samarbete mellan Tåssåsens sameby, Destination Bydalsfjällen AB och Bergs kommun. Det finansieras med medel genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och kommer att pågå till och med 31 december 2021. Projektledare är Daniel Wolf-Watz.

Bakgrund

Under 2018 genomförde Bergs kommun en förstudie, ”Besöksnäring i Renens rike”, som syftade till att arbeta fram en modell och ett arbetssätt där samverkan och samråd mellan rennäring, besöksnäring, andra näringar, myndigheter och organisationer på bästa sätt bör ske vid olika etableringar i renskötselområden.

Resultatet från den förstudien visar på behovet av och önskan om en bättre samordning och ansvarsfördelning när det kommer till etableringar i renskötselområden. Man såg även ett stort behov av ökad kunskap hos målgrupper som besökare, myndigheter och företag verksamma inom besöksnäringen. Några av dessa frågor kommer vi att arbeta vidare med i projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen – genom gemensamma hållbara premisser.

Här hittar du metodbeskrivningen. Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun

Detta LEADER-projekt syftar till att stötta de sju bygderna i Bergs kommun på resan mot samsyn hur bygden ska utvecklas och hur samverkan med kommunen ska fungera. Förutom strategiska utvecklingspunkter är social trygghet, fritidsutbud och utbildningsmöjligheter, samt hållbar samhällsplanering och klimatpåverkan ur ett lokalt perspektiv viktiga faktorer i arbetet.

Målet med projektet är att påbörja förverkligandet av de planer som i en lång process framarbetats i alla sju bygderna, samt planera för hur detta arbete ska implementeras i kommunens ordinarie verksamhet.

Aktuellt just nu

  • Hösten 2022, att samla in de idéer som människor i Bergs kommun tycker är viktiga och vill vara engagerad i att förverkliga. Detta sker genom att projektledare är tillgänglig på olika platser runt om i kommunen för dialog. Projektledaren kommer även på s.k. Homepartys som de som vill kan bjuda in till, samt är anträffbar via mobil och mejl.
  • Hösten 2022, att motivera och förklara processen från insamlingen av bygdernas idéer till vikten av att delta på kommunens dialogmöten ang. de lokala utvecklingsplanerna.
  • Under januari-februari 2023 genomföra dialogmöten mellan medborgare, politiker och tjänstemän för att prata och prioritera vilka strategiska punkter som ska vara för just den här bygden.
  • En kartinventeringen av upplevelser och aktiviteter i Bergs kommun gjordes på konenferensen Lokal utveckling i november 2023 och sammanställdes i början av 2024, sedan kartan nedan.
  • Under 2024 framarbetas handlingsplaner och samhällskontrakt i de sju bygderna.

 

Kontaktperson

Margaretha Lindbäck, projektledare
0687-16351
076-133 14 77

Logotyp för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Samkraft i Berg

Samkraft i Berg är ett samverkansavtal mellan Bergs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att få en samordning kring de personer som behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

Insatsen handlar om två samverkansdelar – lärande och arbete med individen. En individuell handlingsplan ska tas fram tillsammans med den som har behov av det och som samtycker till insatsen. Tanken är att individen ska få vara delaktig i sin egen planering och att alla aktörer runt individen ska få en samsyn om vilka stöd som behövs för att göra det möjligt för individen att komma ut i någon form av sysselsättning eller studier.

Initiativet till en individuell samplanering kan tas av samtliga fyra samverkansparter men samordnaren för Samkraft är Bergs kommun som koordinerar mötet. Den lärande delen innebär att samverkansparterna informerar och lär av varandra för att få en så bra samverkan som möjligt runt de aktuella personerna.

Det här samverkansavtalet är även en grund för och del i övriga projekt som drivs på arbetsmarknadsenheten, 144587 Vägar till egen försörjning och Vägar till jobb i Berg.

Avtalet är tecknat mellan Tillväxtavdelningen på Bergs kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jämtland Härjedalen. Det finansieras genom medel från Samordningsförbundet och kommer att pågå under perioden 2019-12-01 – 2024-10-31.

Skolbäcken i Bergs kommun

”Att uppleva och upptäcka det myller av liv som gömmer sig under vattenytan ger starka intryck. Det är en utmärkt utgångspunkt för att nå flera lärandemål och samtidigt stimulera arbete i grupp samt till fysisk aktivitet. Att dessutom få göra praktiska insatser för miljön ökar känslan av att ha bidragit med något betydelsefullt.”

Med utgångspunkt i det här har Sportfiskarna skapat ett undervisningskoncept som kallas Skolbäcken. I det här projektet kommer de att erbjuda roliga och lärorika utomhuspedagogiska upplevelser för årskurs F-6 i Bergs kommun.

Det blir en kombination av praktiskt natur- och fiskevårdsarbete och främjandearbete genom att erbjuda skolklasser att på plats få uppleva det de annars bara läser om i skolböckerna. Eleverna får möjlighet att själva utföra fiskevårdande åtgärder – flytta grus, mäta fisk, beräkna flöden, inventera flora och fauna – och på så sätt få en mycket konkret upplevelse om livet under ytan och vad de kan göra för att vårda och skydda det. Från skolbänken till Skolbäcken helt enkelt!

Projektet syftar även till att skapa ett långsiktigt skydd av vattendrag i kommunerna genom att förmedla kunskap, väcka engagemang och en vilja att vårda närmiljön hos den yngre generationen. Genom att skolbarnen vägleds i sitt arbete av Sportfiskarnas pedagog och biolog får deras insatser reella och mätbara resultat – alla åtgärder är ”på riktigt”.

Projektet är ett samarbete mellan Sportfiskarna och Bergs kommun och kommer att pågå från januari 2021 till och med juni 2023.

Finansieringen kommer från Naturvårdsverkets LONA-medel.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen

Norra Berg tillsammans

Som en effekt av de kommande årens stora etableringar av företag i Östersund
kommer norra delarna av Bergs kommun bli attraktivt att bosätta sig i. Därför arrangerar vi tillsammans med Östersund och näringslivet träffar för att diskutera effekterna av företagsetableringarna och visionen för Norra Berg. En vision där vår landsbygd ges möjlighet att blomstra, en utveckling att trivas i.

Klicka här för att läsa mer.