Avslutade projekt

Här presenterar vi avslutade projekt som Bergs kommun på något sätt varit inblandade i.

Bergs kommun har genom åren varit delaktig i många olika projekt. Ibland har vi drivit dem i egen regi men många gånger har vi gjort det i samarbete med andra aktörer. Här nedan kan du läsa mer om de olika projekten.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om något av projekten.

Fiskedestination Berg

Med visionen att bli landets tillgängligaste fiskekommun har Bergs kommun under tre år arbetat med ett projekt för att öka antal besökare och besöksanledningar i en tillgänglig och hållbar fiskedestination i framtiden.

Bergs kommun har sedan några tillbaka satsat på samarbete mellan fiskevårdsområden samt marknadsföring av kommunen som en fiskedestination. Idag finns ett gemensamt fiskekort för hela kommunen samt inspelade fiskeprogram som sänts på TV. Önskemål har funnits om att skapa ett gemensamt och än mer målinriktat arbete med att utveckla fisketurismen i Berg.

I det här projektet har kommunen nu gemensamt med fiskevårdsområden och företagare satsat fullt ut på att skapa en välkänd Fiskedestination Berg. Det har skett genom marknadsföring i olika former; framtagande och genomförande av utbildning för lokala fiskeguider; utveckling av paket och erbjudanden i samverkan med fiskevårdsområden, guider och företag.

Projektet har pågått under perioden 2019-05-01--2022-03-31 och har finansierats av Leader sjö, skog och fjäll samt Bygdemedel.

Mer information om projektet hittar du på sjoskogfjall.se Länk till annan webbplats.

Logotyp för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Hållbar besöksnäring i renens rike

Bergs kommun har under 2018 gjort en förstudie vars syfte var att hitta en ny arbetsmodell för att hantera frågor som berör exempelvis exploateringar och en expanderande besöksnäring i rennäringsområden.

Målet med förstudien var att kartlägga och utreda roller och ansvar dels för de olika myndigheter som berörs – exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket och andra kommuner, samt att hitta arbetssätt och samverkansformer med berörda intressenter som samebyar, destinationsbolag, Jämtland Härjedalen Turism och liknande.

Den nya arbetsmodellen ska kunna hantera till exempel exploateringsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv på de geografiska områden som är aktuella. Något som bör ligga i alla aktörerst intresse utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv.

Inom ramen för projektet, som letts av Bergs kommun i samarbete med Länsstyrelsen Jämtland, har olika myndigheters roller och ansvar utretts. Förstudien har finansierats genom kommunens innovationsfond.

Luften är fri i Berg

Luften är fri i Berg var en del i det nationella projektet Friluftslivets år 2021. Bergs kommun och flera av våra föreningar genomförde under året olika aktiviteter för att locka fler personer att prova på friluftsliv.

Luften är fri var ett projekt som leddes av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och sedan långsiktigt fortsätta utöva det. Vi ville även öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Projektet pågick under hela 2021 och varje månad hade ett nytt tema för att belysa friluftslivets olika delar.

Bergs kommun ville på ett enkelt och lättillgängligt sätt erbjuda friluftsliv till så många som möjligt i vår kommun genom exempelvis workshops, prova-på-aktiviteter, inspiration, utmaningar, tips och information.

Projektet finansierades av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket.

Mer information om projektet hittar du på Luften är fris hemsida. Länk till annan webbplats.

Logotyp för Luften är fri

Matchningskoordinator - vägar till jobb i Berg

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten (AME) på Bergs kommun. Syftet var att hitta former för hur kommunen kunde hjälpa arbetsgivarna att hitta rätt kompetenser för att möta deras behov av arbetskraft både i närtid och på längre sikt.

Arbetsförmedlingen och AME tog tillsammans fram en sammanställning av vilka behov och kompetenser som arbetsgivarna efterfrågade samt en plan för hur vi skulle hitta dem. Vi arbetade också gemensamt för att hitta vägar till anställning för de som då stod utanför arbetsmarknaden. Det kunde vara i form av utbildning eller en kombination av utbildning och arbete eller praktik som gjorde att vi kunde matcha företag och arbetssökande med varandra.

Bergs kommun hade under projekttiden en koordinator anställd för att arbeta med de här frågorna. Koordinatorn har sedan funnits kvar som stöd för både arbetstagare och arbetsgivare under den tid det tog att bygga upp rätt kompetenser för en anställning.

Projektet drevs av Tillväxtavdelningen på Bergs kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen och pågick under perioden 2020-01-01 – 2021-12-31. Det finansierades genom medel från Arbetsförmedlingen.

Sommarleder i Berg

Under åren 2015-2018 drev Bergs kommun projektet för att hjälpa besöksnäring, föreningar och andra intressenter att skapa en bättre ledprodukt att erbjuda boende och besökare i kommunen.

Genom ett flertal dialogmöten runtom i kommunen har befintliga leder inventerats med hjälp av föreningar och andra med kännedom om dem. Många av lederna brukas fortfarande men många har inte använts på länge och har ett stort restaureringsbehov och nästan samtliga behöver märkas upp för att bli tillgängliga. Det kom även fram önskemål om nya leder i några områden.

Projektledaren har tagit fram kartmaterial för de leder som togs fram under projektet och det här materialet kan nu användas för att arbeta vidare med lederna i kommunen. Det är både statliga och privata leder som identifierats i projektet. De statliga har Länsstyrelsen i Jämtland ansvar och förvaltning av och de privata kan komma att tas fram och skötas av föreningar och andra.

Utifrån det här projketet har sedan flera föreningar och näringsidkare arbetat vidare med att märka upp och restaurera leder i olika områden.

Projektet har finansierats med LONA-medel från Naturvårdsverket.

Tillgängliga Berg

Vår vision är att bli landets mest tillgängliga fiskekommun. Projektet Tillgängliga Berg är en del av den satsningen på fiske med marknadsföring, utbildning och att skapa ett flertal tillgängliga fiskeplatser.

Syftet var att möjliggöra tillgängligt fiske för flera och skapa förutsättningar för människor och företag att kunna ta del av möjligheterna som finns med fisket och naturlivet i Bergs kommun. Därför har vi skapat fiskeplatser med olika karaktärer och miljöer som också fungerar för personer med funktionsnedsättning och som annars kan ha svårt att ta sig ut i naturen. Fiskeplatserna har byggts så att de enkelt kan nås med fordon som bil, terrängfordon eller från sjön i kajaker/kanot och båt.

I projektet har det tillverkats landgångar/spänger, grusats upp och byggts rast- och mötesplatser med vindskydd/friggebodar, grillkåta, torrtoaletter, bord och bänkar.

Projektet har pågått under perioden 2020-01-01 - 2022-02-14 och har finansierats via Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vägen framåt - supportgruppen

Tillsammans med Röda Korset hade Bergs kommun en mötesplats i Studiefrämjandets lokaler i Svenstavik. Mötesplatsen var öppen två dagar i veckan, tre timmar per tillfälle. Här kunde alla titta in för att ta en fika och prata en stund.

På mötesplatsen erbjöds särskilt stöd till nyanlända i form av enklare samhällsundervisning och språkträning. Vi bjöd även in representanter från hälsocentralen, individ- och familjeomsorgen, förskola, skola, etableringskoordinator och föreningar som fick komma och informera om vad de gör och vad de kan erbjuda.

Syftet var att samla informationen på ett ställe och att underlätta för de nyanlända. Samt att skapa en mötesplats där personer av olika ursprung fick möjlighet att mötas över nationalitet, kultur och annat. De kunde här få möjlighet att ta del av andras erfarenheter och samtidigt knyta nya kontakter.

Bergs kommun var projektägare och ansvariga för projektet i samverkan med Röda Korset i Berg och Studiefrämjandet i Berg.

Projektet pågick under perioden 2019-09-01 – 2020-08-31 och finansierades av §37-medel från Länsstyrelsen. Med anledning av de restriktioner som infördes i samband med coronapandemin var mötesplatsen stängd under en tid och vi försökte istället att träffas ute under sommarhalvåret. Projektperioden förlängdes också till 2020‑12-31 med anledning av coronarestriktionerna.