Bygdernas utvecklingsplaner

Under arbetet med tillväxtprogrammet har vi valt att jobba med att identifiera de olika kommundelarnas specifika styrkor och utvecklingsförutsättningar. Detta gjordes genom dialogarbete och strukturanalys.

I dialogmötena har medborgare runt om i kommunen fått tycka till om de andra delarna för att sedan fokusera på styrkor i den egna bygden. De styrkor som framkommit korrelerar väl med slutsatserna i strukturanalysen, vilket tyder på att medborgarna har hög medvetenhet om sina respektive områdens styrkor.

Strukturanalysen visar tydligt områdenas varierande förutsättningar och möjligheter att arbeta med olika insatser. En viktig utgångspunkt i det strategiska utvecklingsarbetet bör därför vara att olika typer av insatser är olika viktiga i olika delområden och det är viktigt att kommunen uppmärksammar skillnader och olikheter för att ta vara på de specifika förutsättningarna i olika delar av kommunen.

Det finns en innevarande stolthet hos medborgarna för sina bygder. Den behöver vi nyttja för att skapa utveckling. Det är även viktigt att framhäva att det är just skillnaderna mellan de olika områdena som tillsammans skapar styrkor och förutsättningar för utveckling av Bergs kommun som helhet.

I presentationen av områdena så finns såväl strukturanalysens beskrivningar, medborgarnas arbete samt de områden som föreslås att kommun och medborgare tillsammans ska arbeta med för bäst utveckling av varje delområde.

Samtliga utvecklingsplaner i fullständigt format hittar du i det samlade dokumentet för Tillväxtprogram 2040. Pdf, 18.3 MB..

Strukturerad dialog och samverkan kring lokal utveckling

Bergs kommun har på olika sätt arbetat med dialogmöten i olika frågor under de senaste tio åren, vilket har visat sig vara ett gott verktyg för att få bättre kunskap om medborgares och företagares förutsättningar och skapa bättre underlag till beslut.

De dialogmöten som genomförts i samband med att tillväxtprogrammet vuxit fram visar på att det finns en stor efterfrågan och uppskattning av att medborgare och kommun träffas för att diskutera de frågor som berör kommunens utveckling.

Ett antal formuleringar gällande utveckling överskrider alla områden i programmet. Dessa är samsyn, samverkan, engagemang, ambassadörskap och dialog, vilket behöver vara grunden för det utvecklingsarbete som vi som kommun tillsammans med våra medborgare kommer att göra.

Samverkansmodell

En samverkansmodell för det lokala utvecklingsarbetet har tagits fram för att strukturera arbetet, enligt en modell som kallas samhandlingstrappan. Målet är att skapa samsyn och därigenom samhandling mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle.

Näringsliv och civilsamhälle

Det är viktigt att de lokala krafterna bjuder in fler till dialogprocessen och gör det lätt för fler att engagera sig. Särskild vikt bör läggas på unga medborgare för att säkerställa ett framtidsperspektiv.

Det är också viktigt att man arbetar med att nå samsyn lokalt om vad som är viktigast just nu och över tid. Slutligen ska man lokalt ha ett gott ambassadörskap för sin bygd och därigenom för kommunen.

Bergs kommun

Kommunens viktigaste del i samverkansmodellen är att stötta det lokala utvecklingsarbetet och de initiativ som finns. Det är viktigt att kommunen har aktuell kunskap och stor vikt ska läggas på omvärldsbevakning. Det är också viktigt att kommunen har ett mycket gott bemötande mot medborgare och välkomnar idéer och initiativ samt så långt som möjligt förenklar de kommunala rutinerna och kontinuerligt informerar om beslut och mål.

Kommunen har också en viktig roll i att hjälpa till att hitta finansieringsmöjligheter och att påverka regionala och nationella myndigheter, framför allt avseende infrastruktur och serviceutbud.