Bergsbygden

Bergsbygden omfattar ett centralt område av kommunen runt den allra sydligaste delen av Storsjön med delar både väster och öster om sjön.

Runt Storsjön ligger ett antal större byar som skapar en känsla av en levande bygd. Området är kommunens tydliga centrum för service och arbete, inte minst avseende kommunens större arbetsplatser, med stor inpendling, till och med från Östersund. Just serviceutbudet är den tydligaste styrkan med området som en plats att bo och leva på.

Bakgrund: Kommunens tydliga centrum

Delområde Berg och Svenstavik är kommunens tydliga centrum för service och arbete, inte minst avseende kommunens större arbetsplatser, med stor inpendling.

På många sätt speglar området kommunen som helhet. De utmaningar som präglar Bergsbygden är ofta gemensamma med kommunens. Ur ett inomkommunalt perspektiv är exempelvis utbildningsnivån varken utmärkande hög eller låg, men det är viktigt att samtidigt notera att utbildningsnivån i Bergs kommun är låg i ett nationellt perspektiv.

Sammantaget har området en relativt hög lägstanivå i tillgången till service och arbetsmöjligheter utan utmärkande toppar och dalar i den demografiska utvecklingen eller sysselsättningsutvecklingen.

I den mån området utmärker sig så är det just som centrumfunktion, inte minst ur arbetsmarknadssynpunkt, med påtagligt positiv nettoinpendling, t.o.m. från Östersund. Bergsbygden är också kommunens befolkningsmässigt största område vilket ger en stabiliserande karaktär gentemot demografiska och ekonomiska fluktuationer i övriga områden.

Kommunens utveckling är därför i hög grad beroende av Bergs utveckling. Området har en viktig funktion som centrum för arbetsmarknad, service och kommunikationer för övriga delområden, något som är viktigt att bejaka i kommunens utvecklingsarbete. I det sammanhanget är det en fördel att E45 passerar området och Svenstavik. Vid en eventuell utveckling av persontrafiken på Inlandsbanan kan områdets centrumfunktion förväntas stärkas ytterligare.

Livet i Bergsbygden

Bergsbygden omfattar ett centralt område av kommunen runt den allra sydligaste delen av Storsjön med delar både väster och öster om sjön.

I dialogarbetet så beskrivs Svenstavik av sina medborgare som centralorten i Bergs kommun som erbjuder närheten till fjäll, sjö och stad, med ett rikt serviceutbud och goda kommunikationer.

Området erbjuder kommunens största serviceutbud som är viktigt även för övriga delar av kommunen. Just serviceutbudet är den tydligaste styrkan med området som en plats att bo och leva på. Det framkommer även att man upplever ett bra fritidsutbud dels genom föreningslivet men också genom närheten till naturen och kanske framför allt naturreservatet Hoverberget.

Storsjöns södra spets, där Hoverberget ligger, och Svenstaån är en annan av styrkorna med området. Svenstaån delar centralorten och ger ett vackert inslag i tätortsbilden. Runt Storsjön ligger ett antal större byar som skapar en känsla av en levande bygd.

Ett annat tydligt inslag i området, som också lyfts fram som en av styrkorna, är just den levande jordbruksbygden som skapar öppna landskap och är en av basnäringarna i området.

Genom sitt strategiska läge och rollen som centralort så har Svenstavik även bra kommunikationer både genom vägtrafik och som knutpunkt för kommunens kollektivtrafik men även Inlandsbanan som har potential att skapa en rejält förbättrad pendling både mot Östersund och mot Destination Vemdalen.

Prioritering: Stärk rollen som naturligt centrum

Berg (Svenstavik) är kommunens naturliga centrum. Samtidigt är det långt hit för många av kommuninvånarna och för andra är det lättare att uträtta ärenden i samband med arbetspendling till Östersund.

Svenstavik är en inpendlingsort, både inom privat och offentlig sektor. Svenstavik bör stärka sin ställning som kommuncentrum och som plats för det bästa serviceutbudet i kommunen. Ett led i det kan vara att underlätta resmöjligheterna inom kommunen, både för serviceresor och arbetsresor.

Här finns också goda möjligheter för att utveckla boendemiljöer som kan attrahera yngre familjer.

Strategiska punkter för utveckling

  • Stärk Svenstaviks roll som centralort med fokus på attraktivitet: infart, genomfart, publika områden.
  • Utveckla ett bra och modernt serviceutbud med fokus på både in- och utpendlare.
  • Utveckla Svenstavik med fokus mot kvällsutbud avseende sport- och fritidsanläggningar samt socialt utbud.
  • Utveckla kollektivtrafiken till Svenstavik för att möjliggöra inpendling och resor till serviceutbud, även från övriga delar av Bergsbygden.
  • Utveckla, stärk och synliggör kopplingen mot Svenstaån och södra Storsjön.
  • Utveckla och stärk det ideella och de lokala drivkrafterna.

Karta över Bergsbygden

Karta över Bergsbygden