Hackåsbygden

Hamnen i Hackås

Hackås har med sitt läge vid Storsjön mot gränsen till Östersunds kommun starka pendlingsrelationer till Östersund.

Med undantag för enstaka större arbetsplatser kännetecknas det lokala näringslivet av ett stort antal småföretag, huvudsakligen koncentrerade till ett smalt stråk utmed Storsjöns östra strand från Sannsundsbron söderut, något som bidrar till en radbykaraktär som är typisk för stora delar av Storsjöbygden.

Bakgrund: Kommunens bästa pendlarläge

Hackås har, med sitt läge vid Storsjön mot gränsen till Östersunds kommun, likheter med Myssjö-Oviken, med starka pendlingsrelationer till Östersund. Mer än 40 % av områdets sysselsatta nattbefolkning har sin arbetsplats i Östersunds kommun och denna andel har dessutom ökat över tid.

Med undantag för enstaka större arbetsplatser, t ex den kommunala bostads- och lokaluthyrningen Bergfast, kännetecknas det lokala näringslivet av ett stort antal småföretag huvudsakligen koncentrerade till ett smalt stråk utmed Storsjöns östra strand från Sannsundsbron söderut, något som bidrar till en radbykaraktär som är typisk för stora delar av Storsjöbygden.

Området har tappat befolkning under ett antal år, och har en relativt liten andel barn, men på senare tid har barnafödandet ökat och nettoinflyttningen är positiv.

Närheten till Östersund är en av områdets tydliga styrkor, framför allt av arbetsmarknadsskäl, men även tack vare tillgången till regionala funktioner som viss service och Östersunds flygplats. Därutöver har Hackås även boendemiljöer som gör det möjligt att kombinera ett naturnära landsbygdsboende – i många fall på sluttande tomter i västerläge med utsikt över Storsjön och Oviksfjällen – med en större arbetsmarknad inom rimligt räckhåll.

Bredbandstillgången är god i området, men tillgängligheten till service är mer begränsad.

Livet i Hackåsbygden

Runt om i kommunen och givetvis även inom delområdet så anses att Hackåsbygdens absolut största styrka som boplats är närhetet till Östersund. Närheten till länets största arbetsmarknad skapar stora valmöjligheter till arbete samtidigt som man bor i ett område med en av länets kanske vackraste utsikter över Storsjön med fjällen som fond.

En annan tydlig styrka som lyfts fram av medborgarna är kulturlivet och även kulturarvet med Hackås kyrka från 1000-talet som central punkt.
Kulturutbudet i Hackås är unikt för en by med så pass få invånare och det kompletteras med stora möjligheter för både barn och vuxna att själva utöva kultur i många olika former.

Knutpunkten för kulturlivet och övrig föreningsverksamhet är föreningshuset som återuppfördes 2017 och som skapar stora möjligheter till möten, samkväm och arrangemang. Det är få orter förunnat att ha tillgång till en modern och central samlingslokal av den digniteten.

Storsjön, Näkten och Billstaån som sammankopplar de båda sjöarna är ett unikt område med goda möjligheter till rekreation för medborgare i bygden. Storsjön ger möjlighet till både segling och annat båtliv samt ett bra fiske. Näkten har en unik skärgårdskaraktär med 365 öar och via Billstaån vandrar åter fisk efter att investeringar gjorts för att möjliggöra detta.

Bland Hackåsbor nämns ofta skolan som en väldigt stark anledning att bo i Hackås, framför allt genom den starka kopplingen till kulturlivet.

Prioritering: Bejaka närheten till Östersund

För Hackåsbygden ligger den stora styrkan i närheten till Östersund.

Samtidigt begränsas utvecklingsmöjligheterna av att det kan vara svårt att komma åt byggklara tomter i attraktiva lägen. Vidare visar analyserna att utbudet av service och kanske även föreningslivet inte riktigt motsvarar den utvecklingskraft som området ändå har. Även om pendlingsmöjligheter utvecklas finns det därför anledning att även uppmärksamma förutsättningarna för ett vardagsliv som bygger på pendling, exempelvis genom en utvecklad tillgång till service och fritidsaktiviteter efter arbetstid.

Strategiska punkter för utveckling

  • Utveckla kollektivtrafiken med fokus på arbetspendling (främst i riktning mot
    Östersund men också mot Svenstavik).
  • Stötta utvecklingen av offentlig och kommersiell service samt en naturlig mötesplats.
  • Utveckla, tillgängliggör och synliggör området kring Billstaån som friluftsområde.
  • Stärk kopplingen till Oviksbygden, främst för ungdomar i högstadieålder samt kulturlivet
  • Stötta utvecklingen av kultur och föreningsliv, med särskild fokus på kvällstid och helger.
  • Arbeta för att frigöra fler tomter för byggande i attraktiva lägen.

Karta över Hackåsbygden

Karta över Hackåsbygden