Klövsjöbygden

Vy över Klövsjö

Klövsjöbygden är ett växande område med en näringsstruktur nischad mot dels besöksnäringen och dels jordbruket.

Tillsammans med Vemdalsskalet och Björnrike på andra sidan kommungränsen utgör Klövsjö och Storhogna Sveriges tredje största alpina destination efter Åre och Sälen och attraherar ett stort antal besökare varje år.

Bakgrund: Småskaligt entreprenörskap i "Sveriges vackraste by"

Klövsjöbygden, med ”Sveriges vackraste by”, är ett växande område med en näringsstruktur nischad mot dels besöksnäringen och dels jordbruket. Nästan en tredjedel av sysselsättningen finns inom jord- och skogsbruket och förutom koncentrationer av småföretag i framför allt Klövsjö tätort domineras ekonomin av Skistars anläggningar i Klövsjö-Storhogna, inklusive ett av kommunens större privata arbetsställen Storhogna Högfjällshotell.

Tillsammans med Vemdalsskalet och Björnrike på andra sidan kommungränsen utgör Klövsjö och Storhogna Sveriges tredje största alpina destination efter Åre och Sälen och attraherar ett stort antal besökare varje år.

Men besöksnäringen är starkt präglad av säsongsvariationer vilket dels skapar en ojämn tillgång till arbetstillfällen, dels medför ojämn belastning på infrastruktur och servicebehov. Säsongsvariationerna i denna belastning förstärks av det stora antalet fritidshus i området. Klövsjö har dubbelt så många fritidshus som invånare vilket ger en tillfällig befolkning under delar av året som vida överstiger den permanenta.

Under senare år har sysselsättningen ökat markant – delvis på grund av en kraftig ökning av egenföretagare – men den samlade tillgången till arbetsplatser är relativt begränsad utanför högsäsong. Befolkningens utbildningsnivå är, med Bergs mått mätt, relativt hög och egenföretagandet omfattande – något som dessutom ökar kraftigt.

Livet i Klövsjöbygden

Klövsjöbygden med skidorterna Klövsjö och Storhogna har under det senaste decenniet sett en mycket stark utveckling med stora investeringar i området. Grunden till utvecklingen ligger i de goda förutsättningar som naturen och då framför allt fjällen skapar kombinerat med ett entreprenörskap och drivkraft lokalt som gör verklighet av förutsättningarna. Naturupplevelserna, som upplevs som lättillgängliga, bidrar till en attraktiv by som fler vill bosätta sig i.

Klövsjös resa som turistdestination inleddes på 70-talet och med det allt närmare samarbetet med grannbyn Vemdalen (som Klövsjöbor gärna påpekar saknar en sjö) har utvecklingen verkligen skjutit fart. Turismen är ett draglok för det lokala näringslivet, men skapar även möjligheter till ett mycket stort serviceutbud för byn och dess invånare.

Besöksnäringen och dess utveckling bidrar i stor grad till en positiv bild av hela kommunen och skapar dessutom balans till Östersunds attraktionskraft i de norra delarna.

Att kallas för Sveriges vackraste by grundar sig i de vyer som erbjuds när man närmar sig från norr och det småskaliga jordbruket, som bidrar till de öppna landskapen, är en viktig del av bygdens historia och än idag är fäboddriften ett självklart inslag i Klövsjö.

En annan styrka i området är den starka mathantverkstraditionen, vilken bidragit till att ytterligare sätta Klövsjö på kartan och skapa attraktionskraft för både medborgare och besökare.

Prioritering: Stärk och stötta pågående utveckling

Ser vi enbart till statistiken brottas Klövsjö med samma problem som gäller för stora delar av länets och kommunens mindre orter. Men området har haft en period med positiv utveckling i olika avseenden, delvis genom en viss inflyttning från övriga Sverige.

Man har här både tillgång till arbetsplatser inom besöksnäringen men här har också vuxit fram en entreprenörsanda kopplad till såväl besöksnäring som jordbruk och livsmedel. Just detta lockar också yngre att flytta till området.

Strategiska punkter för utveckling

  • Stötta utvecklingen att identifiera mark och lokaler för såväl bostäder som verksamheter
  • Utveckla kollektivtrafiken mot Svenstavik och vidare mot Östersund för att möjliggöra effektiva dagliga resor.
  • Arbeta strategiskt med att skapa inflyttning från fritidshusägare.Arbeta för ett utökat utbud av mathantverkare.
  • Utveckla centrum och verka för att koppla ihop byn och skidområdet.
  • Stärk varumärkena inom destinationen, utöka det turistiska utbudet och bibehåll devisen ”Sveriges vackraste by”.
  • Stärk samverkan mellan Klövsjö och Vemdalen, t.ex. genom att stödja kollektivtrafik och samnyttja viss service.

Karta över Klövsjöbygden

Karta över Klövsjöbygden