Oviksbygden

Bild över landsbygd i Öviken

Oviksbygden har med sitt läge vid Storsjön mot gränsen till Östersunds kommun starka pendlingsrelationer till Östersund.

I jämförelse med Hackås är området dock till ytan större och karaktäriseras i högre grad av lands- och jordbruksbygd med en geografiskt mer utspridd näringsstruktur och låg tätortsgrad.

Bakgrund: Jordbruksbygd i stadens närhet

Oviksbygden har ett läge i förhållande till Östersund som innebär likheter med Hackås. I jämförelse med Hackås är området dock till ytan större och
karaktäriseras i högre grad av lands- och jordbruksbygd med en geografiskt mer utspridd näringsstruktur och låg tätortsgrad.

I jämförelse med Hackås är det också något lättare att hitta hus i Myssjö/Oviken, och försäljningsstatistiken indikerar även att huspriserna är något lägre.

Tillgängligheten till fritidsanläggningar är högre här än i övriga delar av kommunen, men tillgängligheten till service är inte fullt lika god, med hänsyn till om-
rådets storlek och övriga utvecklingsförutsättningar.

Utpendling till Östersund är omfattande och därtill, i likhet med Hackås, växande under senare år. Nästan en tredjedel av områdets sysselsatta nattbefolkning arbetar i Östersund som också ger området en god tillgänglighet till exempelvis flygplatsen och andra regionala servicefunktioner.

Området växer befolkningsmässigt, både på grund av inflyttning och naturlig ökning – något som bland annat avspeglas i att antalet barn i alla åldrar utom gymnasieålder ökar. Sysselsättningen minskar, vilket dock kompenseras av en växande utpendling till Östersund och förvärvsfrekvens är därför hög, både i relation till övriga kommunen, Jämtlands län och riket.

Livet i Oviksbygden

Oviksbygden är ett av kommunens geografiskt två största delområden och omfattar stora delar av fjällkedjan inklusive Tossåsens sameby. Hit hör även de två relativt sett outvecklade fritidshusområdena Gräftåvallen och Arådalen.

Närheten till Östersund är en av de stora styrkorna som nämns i dialogarbetet, men man är inte lika beroende av Östersund som arbetsmarknad eftersom det finns fler arbetsplatser jämfört med Hackåsbygden.

En annan av de stora fördelarna med området om ofta kommer fram är närheten till naturen, fjällen och Storsjön. Det är få platser där du kan ha en kort bilresa till fjällen och samtidigt kunna ta del av båtlivet i Sveriges femte största sjö.

Medborgarna upplever att man har god tillgång till samhällsservice med handel, skola, bibliotek och vårdcentral, samtidigt som naturen finns runt hörnet.

Musik och kultur är något som präglat bygden sedan urminnes tider och är en viktig del av identiteten. Ovikenveckan som arrangeras vartannat år till-
delades Mittnordiska kulturpriset 2019.

Det finns ett rikt föreningsliv med flera träffpunkter och ett, även med Bergs kommuns mått räknat, mycket starkt eget driv som behöver bibehållas och uppmuntras. Just det egna drivet låg bakom tillkomsten av Mötesplats Oviken, en toppmodern fritidsanläggning och mötesplats för idrott och kultur, som skapar goda förutsättningar till att skapa social gemenskap i bygden.

Prioritering: Utveckla som stadsnära landsbygdsboende

Även för området Myssjö/Oviken ligger den stora styrkan i närheten till Östersund. Här förefaller inflyttningen starkare, sannolikt som följd av ett bättre utbud av tomter. Samtidigt finns potential att utveckla flera riktigt attraktiva lägen för boende.

Även här visar analyserna att utbudet av service och kanske även föreningslivet inte riktigt motsvarar den utvecklingskraft som området ändå har. Jämfört med Hackås är bredbandstillgången generellt sett lägre, vilket bör ses som ett område att arbeta med för att underlätta kombinationen av boende och fritid i området med pendling till Östersund.

Strategiska punkter för utveckling

  • Utveckla kollektivtrafiken med fokus på arbets- och skolpendling (främst i riktning mot Östersund men också mot Svenstavik).
  • Utveckla Myrvikens centrum med fokus på attraktivitet och utbud.
  • Verka för turistisk utveckling av Gräftåvallen.
  • Utveckla bostadsutbudet i området.
  • Arbeta strategiskt med att skapa inflyttning från fritidshusägare.
  • Verka för att minska det tidsmässiga avståndet till fjällen och Östersund.
  • Stärk kopplingen till Hackåsbygden, främst för ungdomar i högstadieålder samt kulturlivet.

Karta över Oviksbygden

Karta över Oviksbygden