Rätansbygden

Bild över Rätan

Rätan är ett område med karaktär som ”mellanläge” utanför pendlingsavstånd till större befolkningskoncentrationer

Området saknar egna tydliga attraktioner som attraherar större mängder besökare utifrån. Området har dock både in- och utpendling i flera riktningar, inklusive över länsgränsen mot både Gävleborg och Västernorrland.

Bakgrund: Naturnäringar i korsningen till kommunens grannar

Rätan är ett område som har vissa likheter med Åsarna i sin karaktär som ”mellanläge” utanför pendlingsavstånd till större befolkningskoncentrationer och utan att ha egna tydliga attraktioner som attraherar större mängder besökare utifrån.

Området har dock både in- och utpendling i flera riktningar, inklusive över länsgränsen mot både Gävleborg och Västernorrland.

I likhet med Åsarna har även Rätan ett förhållandevis kort avstånd till Vemdalens stora besöksområde, vilket ger förutsättningar för entreprenörer inom mark, anläggning, konstruktion, och liknande.

Mycket av trafiken till och från Jämtland, i synnerhet de tunga transporterna, passerar Rätan och för stora delar av trafiken till Vemdalsskalet och Klövsjö är Rätan ett viktigt vägskäl på vägen.

Befolkningen är minskande och försörjningskvoten är kommunens näst högsta efter Storsjö. Förvärvsfrekvensen är lägre än i övriga av kommunens delområden, men däremot har området en (marginellt) positiv sysselsättningsutveckling under perioden 2013-2017.

Området är präglat av naturbaserade näringar. Framför allt är skogsbruket, som är större här än i övriga områden i kommunen, en viktig näringsgren. I området finns även flera vindkraftsparker.

Livet i Rätansbygden

Rätansbygden är det sydligaste delområdet och läget i korsningen mellan väg 315 och E45 är en av de största styrkorna och förutsättningar till utveckling som nämns i dialogmöten runt om i kommunen.

Invånarna i bygden upplever att man genom läget har relativt nära till allt. Rätan har ett strategiskt läge som den södra inkörsporten till kommunen och stora mängder turister passerar området dagligen, framför allt under vinter och vår.

Området ligger granne med Klövsjöbygden och närheten till fjällen och det arbetsmarknadsområde som turismutvecklingen i Destination Vemdalen har skapat. Detta ger Rätansbygden goda möjligheter att också dra nytta av den utvecklingen, främst med tanke på boplats eftersom bostadspriserna är generellt lägre än i fjällområdet.

En annan av styrkorna med området är att man har en förhållandevis hög nivå av serviceutbud, där många nämner livsmedelsbutiken som en nyckelfunktion. Rätan ligger nog långt ifrån centralorten Svenstavik för att kunna upprätthålla denna nivå och köptrogenhet är hög.

Rätansbygdens fiskemöjligheter är starkt kopplade till den stora mängden sjöar och Ljungan som alltid finns närvarande som en självklar del av livet och ger goda förutsättningar till både inflyttning och turism. I Rätansjöns norra delar finns även Södra Jämtlands riviera med fantastiska sandstränder i söderläge.

Rätansbygden har även genom vind - och vattenkraft ekonomiska möjligheter till utveckling.

Prioritering: Nyttja närheten till Destination Vemdalen

Rätan har flera av de problem som är typiska för mindre orter i glest befolkade områden. Det handlar om den demografiska strukturen och en relativt sett låg utbildningsnivå.

Rätans styrkor ligger framför allt i en relativt god servicestruktur samt den relativa närheten till Destination Vemdalen.

Strategiska punkter för utveckling

  • Bejaka närheten till Destination Vemdalen med hänsyn till arbetskrafts- och tjänsteförsörjning.
  • Stötta bygden att ta fram en långsiktig plan för att utnyttja de ekonomiska förutsättningarna som vatten- och vindkraften ger.
  • Lyft och synliggör bilden av Rätan.
  • Utveckla fisket och miljöerna kring de stora sjöarna.
  • Stärk det sociala utbudet i bygden.
  • Utveckla genomfarten för att bättre ta till vara på trafikflödet på de stora vägarna.
  • Ha ett öppet förhållningssätt till att låta lokala krafter helt eller delvis ta ansvar för både privat och offentlig service.

Karta över Rätansbygden

Karta över Rätansbygden