Folkhälsoprogram

I november 2021 antogs kommunens folkhälsoprogram, som siktar mot år 2040 och innehåller nio målområden med tillhörande fokusområden.

Folkhälsoprogrammet syftar till att stärka folkhälsan och den sociala hållbarheten i kommunen.

I enlighet med det nationella folkhälsoarbetet riktas programmet mot de bakomliggande samhälleliga förutsättningarna och de strukturella faktorerna som påverkar hälsa. Målet är att folkhälsan inte bara ska vara så god som möjligt utan också så jämlikt fördelad som möjligt. Programmet syftar till att motverka de ojämlikheter i hälsa som skapas av att olika grupper i samhället, exempelvis kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Personer med lägre social position utsätts oftare för många faktorer som kan inverka negativt på hälsan.

Folkhälsoarbetet i Bergs kommun utgår från WHO:s definition att hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målområdena ska tillsammans bidra till att uppnå det nationella målet.

Bergs kommun har valt att skapa ett extra målområde genom att bryta ut trygghet, jämlikhet och jämställdhet ur de nationella målen för att ytterligare synliggöra behovet att aktivt arbeta med de frågorna samt för att målområdet måste genomsyra allt folkhälsoarbete i kommunen.

Ladda hem hela Folkhälsoprogrammet Pdf, 35.9 MB.