Program för ekologisk hållbarhet

I juni 2023 aktualiserades kommunens miljöprogram, som siktar mot år 2040 och innehåller åtta målområden med tillhörande fokusområden.

Miljöprogrammet ska, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, stärka det ekologiska kapitalet i den geografiska kommunen till år 2040 för att fortsatt skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Programmet riktas, i enlighet med det nationella miljöarbetet, mot den samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till kommande generationer. Hela samhället behöver öka takten i miljöarbetet om vi ska nå målen, eftersom utvecklingen i många avseenden går åt fel håll och dagens levnadsvanor sätter press på naturtillgångarna.

Miljöprogrammet utgår, i likhet med kommunens hållbarhetsarbete, från att den ekologiska hållbarhetsdimensionen är det fundament på vilket de sociala och ekonomiska dimensionerna vilar. En god livsmiljö, tillgång till naturresurser samt fungerande ekosystem och biologisk mångfald är grundläggande förutsättningar för att nå hållbarhet inom övriga dimensioner.

Som en del av Saepmie och som samisk förvaltningskommun ska kommunen ta särskild hänsyn till och inspireras av det samiska perspektivet. Samiska värderingar och samisk traditionell kunskap ska tillvaratas och ses som en tillgång för att uppnå flera miljömål.

Även om utmaningarna i hållbarhetsarbetet till stor del är globala så är det ofta i kommunen som lagar och mål omsätts i praktisk handling. Kommunen har därför en central roll i arbetet för hållbar utveckling. Genom sitt demokratiuppdrag är kommunen viktig för att skapa engagemang och åstadkomma förändring, och genom det lokala ansvaret för vård, omsorg, skola, samhällsplanering och miljö- och hälsotillsyn är kommunen viktig för det konkreta genomförandet.

Kommunen ska arbeta med miljömålen:
• genom sin myndighetsutövning
• genom att möjliggöra för andra att agera hållbart
• genom sin roll som verksamhetsutövare
• som kunskapsspridare och föredöme.

Ladda hem hela programmet för ekologisk hållbarhet Pdf, 18.9 MB.