Effektiv energiförsörjning

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi
skadar vår planet.

Fokusområden

Effektiviserad energianvändning

Vår tids stora utmaning är att klara energiförsörjningen samtidigt som de fossila bränslena avvecklas. Att effektivisera vår energianvändning är en förutsättning för ett energisystem utan negativ miljö- och klimatpåverkan.

Elbehovet i Sverige bedöms öka i Sverige de kommande åren även om vi kraftigt ökar vår effektivitet. En lägre energianvändning är därför nödvändig för att ställa om energiproduktionen och elanvändningen från fossila till förnybara energikällor.

Det finns en betydande energieffektiviseringspotential i kommunala fastigheter och vi behöver regelbundet se över och underhålla ventilation, värmesystem och isolering. Kommunen bör också utbilda medarbetare kontinuerligt i minskad elanvändning.

Förnybar el

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och beräknas räcka flera miljarder år till. Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft, som beräknas räcka i 50-100 år, och förnybara energikällor.

Användningen av förnybara och fossilfria energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av fossila energikällor.

Sol, vind, vatten och biobränsle är exempel på förnybara källor som Bergs kommun och länet har goda förutsättningar att producera el från. Vi är redan idag en ledande exportör av förnybar el, genom kombinationen hög elproduktion och låg elanvändning.

Med en ökad andel väderberoende elproduktion spelar hantering av eleffekt en allt större roll och omställningen ställer krav på det elnätskapaciteten för att kunna distribuera den el som produceras via utbyggnad av nya vindkrafts- och solcellsanläggningar.

En hög produktion av förnybar el lokalt och ett stabilt elnät kan vara en fördel för att påskynda elektrifieringen av fordonsflottan och även för vår krisberedskap.

Solkraft

Solkraft nyttjar energin i de solstrålar som träffar jorden och får ökad betydelse för varje år.

Den minskade kostnaden för solpaneler har gjort det billigare att generera el från solen och är ett bra komplement till annan elförsörjning.

Bergs kommun bör se över möjlighetet att installera solceller på egna byggnader och rekommendera att solceller integreras i alla tak på nybyggnationer

Vindkraft

Vindkraft fångar in energi från vindens rörelse och är ett snabbt växande förnybart energislag, men produktionen är ojämn och medför ett stort ingrepp i naturen.

För att säkerställa så liten negativ miljöpåverkan som möjligt ska vindkraft undvikas i skyddade områden och i områden med höga naturvärden. Det ska också ske med stor hänsyn till djurlivet och areella näringar.

Bergs kommun måste noga väga dessa för- och nackdelar vid ställningstaganden inför kommande etableringar av vindkraftsparker.

Vattenkraft

Vattenkraft fångar energin i strömmande vatten genom dammar som fångar upp vattnet och lagrar det.

Vattenkraften produceras delvis hela tiden, men kan även regleras, vilket är av stor betydelse för energisystemet vid ökad produktion av förnybar el.

Befintliga anläggningar är ett viktigt inslag i ett hållbart energisystem och bör utvecklas, men kommunen bör ha en restriktiv inställning till nyanläggningar.

Dammarna är vandringshinder som påverkar den biologiska mångfalden. Bergs kommun bör därför verka för att vandringsvägar återställs kring våra dammar.

Förnybara drivmedel

Ökad produktion, distribution och tillgång förnybara drivmedel är avgörande för omställningen till fossilfritt. Att verka för en ökad produktion i kommunen är prioriterat och ger även möjlighet till ökad sysselsättning.

Det kan handlar framför allt om att verka för lokal produktion av biogas och vätgas. Biogas kan utvinnas från våra jordbruk och vätgas framställs på miljömässigt bästa sätt som en biprodukt från förnybara energikällor.

Fjärr- och närvärme

Fjärrvärme är ett system som levererar värme till bostäder och som sänker utsläppen av koldioxid och kommunen bör genom BTEA säkerställa fossilfri fjärrvärme och se över möjligheten till en utökning.

Bergs kommun bör också vara positiv till lokala initiativ till energisamverkan inom byar och boendeområden.

Klimat- och energirådgivning

För att få privatpersoner och näringsliv att minska sin energianvändning behöver vi göra fler medvetna om den rådgivning som man kan få.

Bergs kommun behöver också regelbundet sprida info om bidrag som går att söka för effektiviseringar.