En frisk livsmiljö

Den fysiska livsmiljön vi lever och verkar i har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Målområdet handlar om att förstärka de miljöhälsofaktorer som påverkar människor positivt och att minska påverkan från de faktorer som har en negativ påverkan. Genom att skapa hälsosamma livsmiljöer ges människor förutsättningar för att få en god livskvalitet.

Fokusområden

Frisk luft

Bergs kommun har en mycket god luftkvalitet och det är viktigt att säkerställa att det fortsatt är så eftersom det är en av grundförutsättningarna för en frisk livsmiljö för medborgarna.

Det är också det målområde som skolelever i Bergs kommun prioriterat högst i dialogarbetet.

En stor källa till luftföroreningar är vägtrafiken, framförallt i tätorter. Bergs kommun bör därför sträva efter att på olika sätt minska bilresandet där en av de viktigaste insatserna är att verka för bättre möjligheter till kollektivt resande.

Inom de tätorter som har förutsättningar bör kommunen skapa bilfria miljöer och därmed även säkerställa tryggare miljöer för gång- och cykeltrafikanter.

Vi bör arbeta aktivt för att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykelvägar, vilket även ger goda förutsättningar till en bättre folkhälsa.

Som arbetsgivare bör vi även underlätta möjligheterna för anställda att arbeta på distans eller från närliggande hubbar samt kontinuerligt utbilda medarbetare i effektiv körteknik.

Vedeldning är nationellt utpekat som en stor källa till luftföroreningar och kommunen bör informera medborgare om detta och erbjuda goda förutsättningar till alternativa värmekällor vid nyinstallation.

Bergs kommun bör även informera och utöva tillsyn för att minska eldning av skräp eftersom det kan ge upphov till stora luftföroreningar.

Skogen är en viktig näring inom kommunen och ett aktivt skogsbruk hjälper till att rena luft och skapa kolsänkor som hela landet drar nytta av.

Giftfritt

För att säkerställa en god livsmiljö, skydda ekosystemen och uppnå en cirkulär ekonomi krävs att vi radikalt minskar användningen av giftiga ämnen.

Bergs kommun bör därför ta fram en kemikaliehandlingsplan för alla verksamheter inom kommunen. Handlingsplanen ska innehålla riktlinjer att byta ut de farligaste kemikalierna, säker hantering av giftiga ämnen samt god tillsyn av verksamheter.

Kommunen ska ställa tydliga krav på kommunens leverantörer vid inköp och upphandling.

Framför allt i de kommunala verksamheter som bedrivs för barn och unga är det viktigt med att säkerställa att dessa inte utsätts för giftiga ämnen. Bergs kommun ska därför lägga särskild vikt på att säkerställa en giftfri för- och grundskola och kontinuerligt utbilda medarbetare och barn om detta.

Eftersom jordbruk är en stor och viktig näringsgren inom kommunen så bör vi stötta och utbilda i omställningen till ett ekologiskt jordbruk.

God ljudmiljö

Även om det är förhållandevis ovanligt inom Bergs kommun, så utsätts människor i sin vardag för buller. Det viktigt att arbeta med frågan i planering, byggande och vid behov göra åtgärder.

Det viktigaste insatsen är att säkerställa att barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem gällande buller från vägar och industrier håller god ljudnivå.

Idrottsanläggningar som används intensivt inom bostadsområden ökar folkhälsan men behöver utformas på ett sätt som inte ökar risken för bullerstörningar.

Minska den skadliga strålningen

Varje dag utsätts vi för strålning som ofta är till nytta för oss, men den kan också vara skadlig på olika sätt. Vi behöver därför säkerställa att strålningen gör mer nytta än skada samt begränsa stråldoserna.

En av de viktigaste insatserna som Bergs kommun kan göra är att planera för och säkerställa tillgång till skuggiga platser i offentliga miljöer, skolgårdar och förskolor. Vi bör även ta detta i särskilt beaktande vid tillsyn av utemiljöerna.

Vi bör regelbundet informera och utbilda om säkra solvanor och tillse att information om riskerna med solning finns tillgänglig vid populära badplatser.

Som fastighetsägare bör vi regelbundet genomföra mätningar och insatser för att minska strålning och säkerställa god ventilation inom det kommunala bostads- och lokalbeståndet.

I takt med att allt fler arbetar på distans och möten erbjuds digitalt är det viktigt att följa forskning och genomföra konkreta insatser för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet.

Inom skolverksamheten bör skärmfri tid planeras in regelbundet under skoldagen.

Kunskap och information

Mycket av arbetet med att skapa en frisk livsmiljö ligger på varje medborgares val, därför måste Bergs kommun kontinuerligt arbeta med konsumentvägledning och information om frågorna.

Vi bör förmedla kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor.

Vi behöver även förbättra informationen på kommunens webbsidor och återvinningsanläggningar beträffande hur särskilt miljöfarliga ämnen ska hanteras.