Hållbar resursanvändning

Den linjära ekonomi som präglat samhället sedan industrialiseringen tog fart har lett till ett allt för stort uttag av naturresurser, och allt för stor andel avfall som sprider sig och hamnar på fel ställen i samhället och i naturen där det förstör viktiga ekosystem. Vi behöver övergå till en mycket mer cirkulär ekonomi där vi nyttjar, återanvänder och återvinner allt som vi tillverkat så länge det går.

Fokusområden

Smart och minimerad konsumtion

Det första steget på avfallstrappan är även det bästa och enklaste varje enskild individ kan göra - nämligen att minimera sin förbrukning.

Smart och minimerad konsumtion handlar om att planera och tänka igenom sina inköp, undvika spontan- och impulshandlingar, köpa begagnat, reparera, köpa produkter med god hållbar kvalitet och därigenom spara både pengar och miljö.

Bergs kommun ska vara en bidragande faktor till att den kommunala verksamheten samt medborgare minimerar sin förbrukning genom att erbjuda goda förutsättningar för smart konsumtion.

Återbruk

Steg två på avfallstrappan är att återanvända eller återbruka en produkt, vilket gör att den lever längre och att färre nya produkter behöver produceras. Lämpliga produkter att återbruka beror på miljönytta, hanterbarhet och potentiella risker i form av farliga ämnen och farliga produkter och efterfrågan beroende på ekonomi.

Kommunen bör föregå med gott exempel genom att återbruka redan inköpta produkter som behöver bytas ut. Detta bör göras kommunövergripande och strukturerat för att säkerställa störst nytta. Det leder även till en minskning av kommunens utgifter som gör att miljö och ekonomi går hand i hand.

Bergs kommun bör även ge sina invånare mycket goda förutsättningar att minska sina miljöavtryck genom attraktiva återbruk av möbler, textilier, byggmaterial och mycket mer.

Eftersom reparationer är en viktig del i återbruk bör kommunen utöka dessa möjligheter antingen i egen regi eller genom att stötta sådant företagande.

Återvinning

Produkter eller varor som inte lämpar sig att återanvändas bör så långt det är möjligt återvinnas, vilket är det tredje steget på avfallstrappan. En förutsättning för att kunna återvinna material är att det sorteras på ett korrekt sätt.

Metaller, plaster, papper, glas, elektronik med mera kan bli nya produkter i det tekniska cirkulära systemet. Matrester, trädgårdsavfall, slam från reningsverk med mera kan bli energirik biogas och näringsrik mull i det biologiska cirkulära systemet.

I Bergs kommun ska strävan vara att sortera så mycket som möjligt, både i den kommunala organisationen som för hushållen, för att minska uttaget av nya resurser från jordskorpan och minska miljöavtryck dels i kommunen som helhet, dels i andra länder.

Därför bör Bergs kommun utveckla och ytterligare tillgängliggöra möjligheterna för medborgarna att att kunna sopsortera för bättre återvinning.

Kollaboration/samverkan

Som tidigare förklarats är den nuvarande konsumtionen linjär och behöver övergå till ett mer cirkulärt mönster. Utöver det så grundar sig även dagens konsumtion i det privata ägandet, vilket gör att mer resurser och material krävs.

För att motverka detta bör kommunen genom dialog och samarbete med civilsamhället, privat sektor och andra myndigheter se över och stötta möjligheterna att utveckla en mer kollaborativ ekonomi.

Kollaboration handlar om samverkan och här är delande av resurser en viktig ingrediens. Istället för att lägga vikt på det egna ägandet så fokuserar man på tillgång genom att kunna hyra, låna, byta och dela.

För att detta ska fungera krävs fysiska lokaler och digitala verktyg som för samman människor, föreningar och företag som kan och vill dela på resurser.

Det innebär att kommunen behöver utöka sin kunskap i frågan och vara både drivande och stöttande i utvecklandet av fler initiativ kring kollaboration.

Kollaboration kallas även delningsekonomi och är en del av regeringens strategi för en hållbar konsumtion.

Skapa beteendeförändringar

Eftersom beteendeförändringar ofta sker som en synergieffekt av något som redan gjorts och synliggjorts krävs det att Bergs kommun själv är resurseffektiv och samtidigt skapar goda förutsättningar till bra och rätt val för dess egna verksamheter samt medborgare.

Kommunen bör visa detta genom handlingskraft, engagemang och kunskapsspridning.

Genom att vara en god förebild blir kommunen en inspiratör för näringsliv och medborgare samtidigt som miljö- och natur gynnas.

Miljöbalken

Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövare ska undvika att använda produkter eller biotekniska organismer som kan skada människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ.

Försiktighetsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår.

Bergs kommun bör verka enligt dessa principer och genom upphandling, som tar hänsyn till detta, skapa förutsättningar för att minska avtrycket på miljön.