Hållbar samhällsplanering

Kommunen ansvarar för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, och har därmed förutsättningar att utifrån ett helhetsperspektiv ta hänsyn till miljömässiga men även sociala och ekonomiska aspekter för samhällsutvecklingen. En strategisk och hållbar samhällsplanering ger bra förutsättningar att skapa en god livsmiljö för människor och natur i kommunen.

Fokusområden

Det goda vardagslivet/Landsbygdsperspektivet

Bergs kommun har Sveriges lägsta tätortsgrad, vilket är något som vi är stolta över och vill bevara. Vi anser att det småskaliga samhället och landsbygden är en attraktionsfaktor bland annat genom närheten till unik natur och naturupplevelser.

De stora avstånden skapar dock miljömässiga utmaningar kring resande och transporter, samtidigt som de levande byarna och landsbygden medför stora möjligheter till en grön omställning. Men det krävs att vi tänker innovativt för att lösa miljöutmaningarna.

Bergs kommun bör vara en förebild i mobila lösningar för att säkerställa såväl grundläggande samhällsservice som kulturellt och socialt utbud i alla delar av kommunen, vilket minskar resebehoven.

Kommunen bör även värna småskaligheten i såväl vatten- och elförsörjning som matproduktion.

Inkludera och utveckla ekosystemtjänster

Planering, byggande och förvaltning har stor betydelse för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster både i den byggda miljön och i landskapet i stort.

Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna kan vi tillvarata, utveckla, och stödja de nyttor som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Exempelvis handlar det om ekosystemens förmåga att rena luft, skapa förutsättningar för biologisk mångfald,utjämna extrema temperaturer, hantera dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.

Genom en systematisk analys av ekosystemtjänsterna vid planeringsarbetet så kan man undvika kostsamma kompensations- och återställningsåtgärder.

Bergs kommun bör se över ekosystemtjänsterna även inom befintliga områden med målet att skydda, restaurera och stärka dem.

Resandemönster inom kommunen

Bergs kommun är stor kommun och vi behöver därför skapa möjligheter och öka medvetenheten om smarta val till kollektivt resande oftare eftersom det är de enskilda valen som gör skillnad.

Bergs kommun behöver verka för ett nytt och effektivare kollektivtrafiknät som samverkar med övriga trafiknät som inkluderar gång- och cykelvägar och pendlingsparkeringar på strategiska platser.

Inlandsbanan bör nyttjas mer för inomkommunala resor och arbetspendling till och från kommunen.

Eftersom många besöker kommunen främst under vinter och sommar så är det viktigt att ta hänsyn till dessa förändringar i resemönstren inom kommunen och säkerställa att även turister kan resa kollektivt.

Långsiktig planering av mark och samhällsfunktioner

Samhällsplaneringen påverkar hur vår livsmiljö utformas och spelar en viktig roll när det gäller att påverka en hållbar utveckling och här har Bergs kommun en viktig roll som ansvarig för den fysiska planeringen.

Bergs kommun bör redan nu planera för hur vårt samhälle kan komma att se ut för kommande generationer och styra mot hållbara levnadssätt.

Kommunen bör därför aktivt verka för att säkra viktig mark för nödvändiga samhällsfunktioner och ekosystemtjänster, vilket inkluderar möjligheten att bli mer självförsörjande.

Bergs kommun bör verka för en förtätning av befintliga bostadsområden framför allt i direkt närhet till skolor. Så långt det är möjligt bör man även styra inflytting till befintliga områden. Detta inkluderar en begränsning av skapandet av nya fritidshusområden, eftersom det är troligt att fler blir permanentboende med utökade krav på samhällsservice.

Eftersom ålderskullar tenderar att variera i mängd är det viktigt att utforma offentliga lokaler så att det kan har många användningsområden över tid.

Hållbara bebyggelsestrukturer

Genom den fysiska planeringen och bygglovsprocessen kan och bör kommunen styra utvecklingen av våra bostäder och bostadsområden för framtida behov.

Om bygglov söks i särskilt känsliga och för miljön viktiga områden bör kommunen handlägga dessa restriktivt och vid eventuellt beviljande föra dialog kring olika former av miljökompensation.

Eftersom mycket tyder på utökat distansarbete och även ökad inflyttning till fritidshus bör bygglovsprocessen inkludera en diskussion kring att redan vid byggnation följa de krav som ställs på permanentboende.

Vi behöver god kunskap om framtidens byggnader och materialval och styra det i bygglovshanteringen.

Bergs kommun bör tydligare styra bygglov mot närhet till befintlig samhällsservice för att skydda och bevara våra unika och oexploaterade naturområden.

Information och medborgardialog

För att lyckas med en hållbar samhällsplanering krävs att kommunen har god kunskap i att hantera de konfliktområden som uppstår mellan olika intressen.

Det är därför viktigt att informera och föra en kontinuerlig dialog med medborgare och göra dessa till medskapare av det hållbara samhället.

Dialog är särskilt viktigt med markägare, samebyar, verksamhetsutövare och exploatörer för att lyfta perspektivet och skapa en samsyn och förståelse för roller och helheten i samhällsutvecklingen.