Hållbara och funktionella ekosystem

Funktionella ekosystem är livsmiljöer för djur och växter där de naturligt förekommande arterna finns i livskraftiga populationer och kan sprida sig inom tillräckligt stora arealer för att kunna finnas kvar över tid. Dessa ekosystem är motståndskraftiga mot yttre förändringar tack vare sin mångformighet både vad gäller naturmiljöer, arter och genetisk mångfald inom arter.

Fokusområden

Grön och blå infrastruktur

Livsmiljöer för olika växter och djur behöver hänga ihop i en grön och blå infrastruktur med nätverk av tillräckligt stora naturområden så att de kan leva och sprida sig fritt i landskapet.

Kärnområden i den gröna och blå infrastrukturen är områden med hög biologisk mångfald och välfungerande ekosystem. Infrastrukturen kan stärkas och utökas genom att restaurera mellanliggande områden med lägre naturvärden.

Grön och blå infrastruktur behöver byggas upp som en del av samhällsplaneringen och utgå från Länsstyrelsens regionala övergripande beskrivningar.

Fjällen

Fjällnaturen i Berg är ett samiskt kulturlandskap, där människor har levt i samspel med naturen under tusentals år. Det räknas därför även som ett av Europas sista områden med mycket låg exploatering där skyddsvärda unika livsmiljöer, växter och arter givets en fristad.

Här finns mycket höga natur- och upplevelsevärden med många olika naturtyper som ger en varierad livsmiljö för fjällens arter och vacker natur för besökare.

Rennäringen är en naturlig och mycket viktig del av fjällmiljöerna och måste skyddas och värnas för att ekosystemen ska vara fortsatt funktionella.

Bergs kommun måste genom kontinuerlig dialog hitta en bra balans och skapa en hållbar lösning som skyddar rennäringen och den känsliga fjällmiljön, samtidigt som man tillgodoser friluftslivet och naturturismen.

Stora delar av fjällområdet är så kallat riksintresse för såväl naturvård, friluftsliv och rennäring och all tillkommande exploatering måste anpassas och ta stor hänsyn till dessa.

Sjöar och vattendrag

I Bergs kommun finns en mångfald av olika sjöar och vattendrag med stor betydelse för naturupplevelser, biologisk mångfald, vattenförsörjning, fiske, energiförsörjning, landskapsbild och klimat. Dessa vatten är en av våra viktigaste naturresurser, med mycket goda möjligheter till fantastiska naturupplevelser.

Mångfalden av bäckar och vattendrag i Bergs kommun ger oss god tillgång till olika ekosystemtjänster och våra vatten är också hem för ett rikt växt och djurliv.

Våra vatten mår överlag bra och det är viktigt att kommunen aktivt verkar för att det förblir så.

Kommunen bör verka för att öka fiskens möjlighet till fri vandring, exempelvis genom omlöp vid vattenkraftsdammar, korrekt placering av vägtrummor, och utplacering av lekgrus.

Bergs kommun ska vårda och värna kulturmiljöer med anknytning till sjöar och vattendrag.

Kommunen ska vid prövning och tillsyn av strandskydd, utöver allmänhetens möjlighet till friluftsliv och rekreation, även ta hänsyn till den biologiska mångfalden och de livsmiljöer som finns i strandzonerna.

Vid olika former av vattenbruk måste kommunen nogsamt värna vattnet som ekosystem och den påverkan ett eventuellt vattenbruk kan ha på arternas miljö.

Skogen

Skogsbruk är en betydande näring i Bergs kommun och även en resurs för renskötsel, besöksnäring, fäbodbruk samt friluftsliv, jakt, vattenkvalitet och andra ekosystemtjänster. Skogsekosystemets alla arter utgör kärnan i vår biologiska mångfald.

Den svenska fjällnära skogen, ett av få intakta skogslandskap i Europa, utgör ett unikt landskap med mycket höga naturvärden. Kommunen har därför ett särskilt ansvar att säkerställa att dessa inte försvinner.

Skogen är även viktig för kolinlagring och klimatet samt utjämnar extremtemperaturer och dämpar vindar vilket skapar ett stabilare lokalklimat.

I översiktsplanering och detaljplanering måste Bergs kommun värna skogar med höga värden för skogsbruk, rennäring, besöksnäring, friluftsliv och naturvård.

Bergs kommun behöver ett brett förankrad plan kring sitt uppdrag som skogsägare. Planen ska ta hänsyn till de ekologiska värdena, men även de kulturella, sociala och ekonomiska värden som skogen bidrar med.

Bergs kommun bör tillsammans med Länsstyrelsen se över möjligheterna att skapa fler naturreservat i skogliga områden med höga naturvärden.

Bergs kommun bör regelbundet föra dialog med skogsägare för att säkerställa att skogsbruk och förvaltning sker på ett miljömässigt hållbart sätt.

Våtmarker

I Bergs kommun finns många olika typer av våtmarker med höga rekreations- och naturvärden som utgör viktiga livsmiljöer för rik biologisk mångfald.

Våtmarker spelar en viktig roll i ekosystemtjänster eftersom de renar vattnet, skiljer av sediment och slam samt är viktiga för klimatet som kolbindare och har stor kyleffekt när vatten dunstar.

För att stärka våtmarkerna måste vi både värna befintliga områden, restaurera områden som tidigare dikats ut samt verka för skapandet av nya våtmarker.

Bergs kommun ska synliggöra, beakta och inkludera våtmarkernas värden i samband med översiktsplanering och detaljplanering och undvika att påverka värdefulla våtmarker vid exploateringa.