Minskad klimatpåverkan

Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger. Temperaturökningen orsakar förändringar i klimatet med successivt allvarligare och mer svåröverblickbara konsekvenser för ekosystem och biologisk mångfald runt om i världen, liksom för människors samhällen
och försörjningsmöjligheter.

Fokusområden

Strategiskt arbete

För att lyckas minska kommunens klimatpåverkan krävs är det avgörande att klimataspekterna integreras i alla politikområden och Bergs kommun behöver därför genomlysa alla verksamheter och skapa en klimatstrategi för minskade utsläpp och klimatpåverkan.

Bergs kommun bör konkretisera mål kring klimatpåverkan och möjliggöra behövliga investeringar för att nå målen.

Bergs kommun bör även nyttja vårt tillsynsarbete mer för att styra mot en snabbare omställning.

Utöver minskad klimatpåverkan så behöver kommunens verksamheter anpassas till ett förändrat klimat och bygga robusthet och motståndskraft i samhället, vilket klimatanpassningsplanen omfattar.

Minskat resande och hållbara transporter

Personbilar är den enskilt största utsläppssektorn i länet och ett första steg för att minska de utsläppen är att minska mängden resor och transporter, till exempel via resfria möten och distansarbete.

Eftersom kommunen är stor så kommer personbilar fortsatt vara viktiga som färdsätt och det kräver planering inom den kommunala verksamheten för att minimera bilkörandet.

Kommunen bör verka för att öka tillgång och efterfrågan på hållbara förnybara drivmedel.

En ökad satsning på järnväg är viktig både för privatpersoner och godstransporter och Bergs kommun bör därför fortsatt verka för förbättringar och utökat nyttjande av Inlandsbanan.

En enkel men mycket tydlig utsläppsminskning uppnås genom att minska det egna flygandet och välja miljömässigt bättre alternativ vid längre resor.

Kollektiv-, gång- och cykeltrafik

Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunen att bidra positivt.

Det kan handla om ökade incitament till att samåka, åka kollektivt, gå eller cykla istället för att ta bilen. Det är även viktigt att i samhällsplaneringen så långt det är möjligt skapa strukturer där det är möjligt att gå eller cykla till skola, träning eller för att handla.

Utanför tätorterna kan man arbeta med mobila lösningar som kommer till befolkningen istället för att många måste resa till tätorterna.

Bergs kommun bör se över möjligheterna att fördela och omfördela gatuutrymme inom tätorterna så att kollektiv-, gång- och cykeltrafik kan prioriteras.

Kommunen behöver även utveckla möjligheterna att kombinera olika färdsätt genom att skapa nya pendlarparkeringar för både personbilar och cyklar.

Fossilfria fordon

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och därför ska kommunen omgående verka för att alla nya personbilar som köps in och leasas ska vara klassade som miljöbilar.

Det är nödvändigt att säkerställa strategiskt placerad infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon, så att det går att bo och verka i hela kommunen.

I omställningen till fossilfria fordon kan även restprodukter från avverkade träd spela en viktig roll, vilket kommunen bör dra nytta av och utveckla.

Klimatsmarta livsmedel

Produktion och konsumtion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan och att välja och erbjuda klimatsmarta livsmedel är nödvändigt inom kommunen.

Bergs kommun måste kontinuerligt arbeta för att minska matsvinnet inom de kommunala köken för att säkerställa att så lite mat som möjligt går till avfall.

Att genom upphandling välja svenska eller helst lokalproducerade livsmedel minskar importen och begränsar klimatpåverkan.

Samisk mat bör främjas inom de kommunala köken eftersom renköttet och andra råvaror är lokala och ekologiska med högt näringsvärde.

Kommunen bör även till större del erbjuda vegetarisk mat inom köken och vid möten välja vegetariska alternativ i större utsträckning.

Upphandling

Möjligheten att använda miljökrav vid offentlig upphandling är ett viktigt redskap för kommuner och behöver utvecklas och nyttjas i större grad.

Kommunen bör därför tydligt göra urval utifrån samtliga hållbarhetskriterier med hänsyn till hela livscykeln vid upphandlingar.

Eftersom Bergs kommun räknar med att behöva bygga fler bostäder i närtid finns stora möjligheter att ställa krav på minskad klimatpåverkan även under byggskedet och därmed minska utsläppen.

Kommunen som markägare

Eftersom skogen kontinuerligt tar upp mer växthusgaser än den släpper ut och sägs fungera som kolsänka behöver kommunen bedriva ett hållbart skogsbruk som säkerställer den funktionen över tid.

Kommunen bör även se över möjligheten att restaurera och anlägga våtmarker på sin mark eftersom det bidrar till minskade klimatutsläpp.