Rent vatten

Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp. Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor och påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Det är därför viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga och intensifiera arbetet med skydd av sjöar och vattendrag för både natur- och kulturmiljövärdena, men också för dricksvattenförsörjningen.

Fokusområden

Grundvatten av god kvalitet

Bergs kommun behöver ha tillgång till en aktuell vattenförsörjningsplan som kontinuerligt ses över och revideras vid behov. Planen ska utgå från användningen av yt- och grundvattentillgångar samt ange potentiella tillgångar för framtida användning.

Planen bör även beakta den enskilda vattenförsörjningen och sårbarhetskartor, som visar vilka områden som är mest känsliga för föroreningar.

Samtliga kommunala vattentäkter bör ha vattenskyddsområden som är relevant avgränsade och som har aktuella skyddsföreskrifter. Andra grundvattentillgångar som kan komma att användas för dricksvatten eller annat i framtiden, bör också skyddas.

Bergs kommun behöver god kunskap om grundvattnets kvalitet genom provtagning och övervakning. Detta görs genom den egna provtagningen och kompletteras med att uppmuntra och stödja privata brunnsägare att kontrollera sin vattenkvalitet.

Kommunen behöver samverka med Länsstyrelsen för att säkerställa en god kunskap om grundvattennivåerna och informera om eventuell vattenbrist inom den enskilda vattenförsörjningen.

Kunskapen om hur yt- och grundvatten samspelar för ekosystem i våtmarker och vattendrag behöver stärkas för att relevanta beslut ska kunna tas inom exempelvis utbyggnadsområden – inte minst med tanke på klimatförändring och klimatanpassning.

Naturgrus kan rena ytvatten genom konstgjord infiltration och har stor betydelse för kvaliteten på grundvattnet. Därför bör uttag av naturgrus minimeras och ersättas med återanvänt material.

I kommunens krisberedskapsplan ska hot och beredskapsåtgärder för vattenförsörjningen inkluderas.

Motverka försurning och övergödning

Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten medan försurningen förutom kväve även orsakas av svaveldioxid och ammoniak.

En av de viktigaste insatserna är därför att minska utsläpp till luft av kväveoxider från framför allt biltrafiken, vilket kan uppnås genom omställning till hållbara drivmedel och ökad användning av kollektivt resande.

Andra orsaker till övergödning är läckage från jordbruket samt utsläpp från industrier och kommunen ska utöva regelbunden tillsyn av dessa verksamheter.

Bergs kommun kan också minska övergödningspåverkan från sin egen verksamhet genom att minska matsvinnet och konsumtion av animaliskt protein.

För att minska utsläpp och toalettavfall i sjöar och vattendrag bör Bergs kommun verka för att det finns miljöstationer vid större gästhamnar.

Skogsbruk kan bidra till försurning, både genom tillväxt och skörd och kommunen bör verka för att påverkan från skogsbruket blir så begränsad som möjligt.

Avloppshantering

Utsläpp från avlopp har en negativ påverkan på miljön, bland annat genom övergödningseffekten och Bergs kommun behöver ha en aktuell plan för hur man ska arbete med hanteringar av avlopp.

Kommunen bör verka för att andelen enskilda avlopp minskar genom att, så långt det är möjligt, möjliggöra för fler att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Vid nyanläggande av enskilda avlopp ska kommunen förorda gemensamhetsanläggningar.

Kommunen ska verka för att det finns minst en tömningsstation inom alla VA-verksamhetsområden.

Dagvattenhantering

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan som främst skapas av nederbörd och snösmältning. Rätt hantering av dagvatten är viktigt för miljön och gör att det kan återanvändas och utgöra en värdefull resurs för samhället.

Dagvatten som rinner på och sköljer av hårda ytor kan utgöra en spridningsväg för de föroreningar och de skräp som förekommer på dessa ytor.

En hållbar dagvattenhantering är även en viktig del av många ekosystemtjänster och minskar bland annat risken för översvämningar i samhället.

Bergs kommun behöver en långsiktig planering för att på ett miljömässigt hållbart sätt kunna hantera och nyttja det dagvatten som uppkommer i samhället.

Skyddat vatten

Den kommunala översiktsplaneringen måste tydligt inkludera vattenområden och då främst de stora sjörna och dess roll i vattenförsörjning och ekosystemtjänster.

Förutom vattenskyddsområden för att säkra vattenförsörjning bör kommunen se över möjligheter och behov att bilda limniska naturreservat, som syftar till att skydda sjöar och vattendrag och deras naturvärden.

Vattennära verksamhet

Vid nyetableringar av verksamheter och byggande i närhet av vatten ska kommunen säkerställa att miljökvalitetsnormerna inte försämras, vilket bland annat omfattar vattenkvaliten och ekossystemen.

Detta gäller särskilt vid prospektering och etablering av gruvbrytning av farliga ämnen.