Program för social hållbarhet

I november 2023 aktualiserades kommunens program för social hållbarhet, som siktar mot år 2040 och innehåller nio målområden med tillhörande fokusområden.

Programmet har ett övergripande och strategiskt fokus för att fånga upp helheten av vad som leder till ett socialt hållbart samhälle: ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Social hållbarhet berör människors livsvillkor samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsvillkor fördelar sig mellan grupper av människor. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället.

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget (resilient).

Programmet ska, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, stärka humankapitalet och det sociala kapitalet i den geografiska kommunen till 2040 för att fortsatt skapa förutsättningar för en positiv utveckling.
Att stärka dessa kapitalstockar blir alltmer nödvändigt för att klara de demografiska utmaningarna, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i tillräcklig grad.

Eftersom social hållbarhet och folkhälsa är nära sammankopplade så riktas programmet, precis som de nationella folkhälsoarbetet, mot de bakomliggande samhälleliga förutsättningarna och de strukturella faktorerna som påverkar social hållbarhet och hälsa.

Ladda hem hela programmet för social hållbarhet Pdf, 10.1 MB.