Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Människor som arbetar har i regel bättre hälsa, därför är det centralt att skapa förutsättningar för alla att ha ett arbete, särskilt för grupper som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett gott arbetsliv förutsätter en arbetsmiljö som är både fysiskt och psykosocialt hållbar, vilket stärker personlig utveckling, hälsa och välbefinnande.

Fokusområden

Fler arbetstillfällen

Grunden till att ha ett arbete är att det finns arbetstillfällen och kommunen behöver kontinuerligt arbeta för att säkerställa att det finns erforderligt antal arbetstillfällen, med fokus på icke-kommunala arbeten.

Kommunen ska arbeta för ett bra företagsklimat och därigenom göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag.

Kommunen bör agera aktivt för att få till stånd företagsetableringar både genom nyföretagande och inflytt av företag till Bergs kommun.

Kompetensutveckling

För att bättre kunna matcha efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden behövs tillgång till fortbildning, något som särskilt underlättar för utrikes födda.

Arbetsmarknaden är föränderlig och människor behöver vid behov ha möjlighet att genom utbildning i vuxen ålder kunna ställa om till ett annat jobb.

Bergs kommun ska verka för en god tillgång till yrkesutbildningar inom kommunens gränser eller möjligheter till distansstudier. Utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknadens behov för att öka möjligheterna till anställning.

Bergs kommun ska möjliggöra för personal att nyttja sin kompetens på bästa sätt, så att utbildad personal får jobba med det de är utbildade till.

Bergs kommun ska skapa goda möjligheter till arbetsbyte eftersom det är bra för hälsan att byta arbetsuppgifter, vilket inkluderar tydliga karriärvägar. Yrkesinriktad svenska ska erbjudas till dem som saknar fullgoda kunskaper i språket.

Arbetsmarknadsinsatser

Bergs kommun ska, i tillägg till utbildningsmöjligheter, erbjuda insatser för att de medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska kunna påbörja eller återgå i arbete.

För detta krävs samverkan inom kommunen och med andra myndigheter kring de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetet ska ha ett långsiktigt perspektiv och utgå från ett holistiskt perspektiv med fokus på varje medborgares behov och önskemål.

Bergs kommun ska erbjuda praktikmöjligheter dels för att möta medborgares behov och som en del av den egna kompetensförsörjningen.

Bergs kommun ska erbjuda goda arbetsträningsmöjligheter med tydlig stegförflyttning mot inträde på arbetsmarknaden.

Bergs kommun ska säkerställa att det finns utbildade, kompetenta handledare på arbetsplatserna som kan ta emot praktikanter och medborgare med andra arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmiljö

Ett gott arbetsliv förutsätter en arbetsmiljö som är både fysiskt och psykosocialt hållbar.

För en god psykosocial arbetsmiljö krävs balans mellan krav som ställs i arbetet och den kontroll och det inflytande över arbetsuppgifter som den anställda har, vilket brukar kallas för krav-kontroll i arbetet.

Även fysisk arbetsmiljö påverkar hälsan. Låsta arbetsställningar och monotont arbete kan medföra fysiska problem och ska motverkas.

Som arbetsgivare till nära en femtedel av kommunens medborgare i arbetsför ålder påverkar Bergs kommun starkt folkhälsan hos befolkningen och bör verka som en förebild för andra arbetsgivare inom den geografiska kommunen. Det är därför viktigt att kommunen är en ansvarsfull arbetsgivare, följer gällande lagar och regler och tar bort och minskar risker i arbetsmiljön.

Bergs kommun ska ha en chefspolicy som kontinuerligt revideras utifrån arbetsmarknadens utveckling. Stort fokus ligger på delaktighet och kommunikation för att medarbetare ska känna sig trygga.

Bergs kommun ska ha en aktuell medarbetarpolicy som sammanfattar de förhållningssätt och värderingar som ska vara vägledande samt skapar en gemensam målbild för hela myndigheten.

Bergs kommun ska ha en väl förankrad arbetsmiljöpolicy som syftar till att erbjuda bra och säkra arbetsplatser med minskad risk för skador eller sjukdom och goda möjligheter till friskvård. Bergs kommun ska erbjuda goda möjligheter till distansarbete samtidigt som man betonar vikten av avgränsning av arbetstider och balans jobb/fritid.

Infrastruktur

För att fler ska kunna vara en del av arbetsmarknaden krävs vissa infrastrukturella förutsättningar.

God tillgång till bostäder i anslutning till större arbetsmarkandscentrum och kollektivtrafik.

Goda kommunikationsmöjligheter behövs i hela kommunen och främst till de stora arbetsmarknadsområdena Östersund, Svenstavik och fjällvärlden.

Hög tillgång till bredband är en förutsättning för att kunna erbjuda distansarbete och att driva företag.