Boende och närmiljö

Tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig bostad ger möjligheter till återhämtning, vila och rekreation samt förutsättningar för social gemenskap. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov som stärker viljan och lusten att vistas utomhus i närområdet.

Fokusområden

Bostadsutbud

Tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig bostad är ett grundläggande behov för människor och en förutsättning för en god hälsa. Bostaden ska ge trygghet och vara en fast punkt och att trivas med sin bostad och dess omgivningar har en positiv effekt på folkhälsan. Kommunerna ska enligt lag skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska kunna ha ett bra boende, och en eventuell bostadsbrist drabbar ofta unga och andra redan utsatta grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Det är viktigt att säkerställa att det finns ett varierat bostadsutbud för att öka möjligheten för alla medborgare att hitta en bostad som man trivs med och som uppfyller de egna behoven.

För att motverka boendesegregation bör kommunen verka för att det i planprocessen inkluderas olika typer av boenden i samtliga bostadsområden.

Det är viktigt att ha en strategi kring hur man motverkar hemlöshet, med särskilt fokus att förhindra att barnfamiljer vräks.

Kommunen behöver arbeta för att undvika trångboddhet. Det är vanligare i hushåll med låg inkomst och barnfamiljer, vilket är särskilt olyckligt eftersom det påverkar studieron för barnen.

Attraktiva miljöer

Samhällsplaneringen bör motverka exponering för skad­liga miljöfaktorer, främja god luftkvalitet, minska buller och öka tillgång till grönområden.

Med ett fokus på jämlik hälsa inom samhällsplanering kan förändringar skapas som påverkar människors levnadsvillkor och minskar ojämlikheten i hälsa. Att kunna vistas utomhus i grönområden på gångavstånd från bostaden ger goda förutsättningar för ökat välbefinnande och bostadsområden bör dessutom även ha tillgång till odlingsmöjligheter.

Välskötta offentliga ytor i alla byar skapar en ökad känsla av trygghet och kommunen ska uppmuntra till och ge goda möjligheter till renhållning.

Bergs kommun ska ta särskild hänsyn till och inspireras av samisk livsmiljö (Jielemen Bijre/Eallinbiras) för att skapa en livskraftig och hållbar livsmiljö för alla.

Trygga miljöer

Med en ökad trygghet i närområdet är det färre som avstår från att gå ut ensamma och det blir lättare att nyttja de utomhusmiljöer som främjar hälsa.

Bostadsområden, offentliga platser och byggnader behöver därför planeras så att de blir fysiskt tillgängliga och upplevs trygga för alla.

Bergs kommun bör verka för god belysning i bostadsområden och tillgång till bra gatubelysning.

Bergs kommun ska verka för hög trafiksäkerhet för såväl fordonstrafik som cykel- och gångtrafikanter. För att stärka arbetet med trygga bostadsområden är samverkan med polis och arbetet med medborgarlöften särskilt viktigt.

Tillgängliga aktivitetsytor

Samhället ska utformas med boendemiljöer som har god tillgång till attraktiva utemiljöer och samlingslokaler som främjar social och fysisk aktivitet.

Lekparker skapar goda förutsättningar för barn att aktivera sig och bör finnas inom rimligt avstånd från alla bostadsområden. Lekparker skapar även viktiga kontaktytor mellan föräldrar.

God tillgång till ytor för kostnadsfri spontanidrott är viktigt och här fyller näridrottsplatser och motionsspår särskilt viktiga funktioner, men kommunen bör även verka för god tillgång till utegym, tennisbanor, isbanor och andra aktivitetsytor.

Det är även viktigt att skapa tillgång till samlingslokaler och att skapa möjligheter till social gemenskap och kulturyttringar. Kommunen bör därför värna föreningsägda idrottsanläggningar och samlingslokaler.

Mötesplatser/nätverk

Inom varje bostadsområde bör det finnas goda förutsättningar för social gemenskap eftersom det bidrar till trygghet, tillit och därmed ökade förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Tillgång till öppna mötesplatser som skapar möjligheter till grannkontakt är viktiga faktorer.

Infrastruktur

God tillgång till samhällsservice är viktigt för att hålla ihop ett samhälle och skapa jämlika förutsättningar för en god hälsa.

Bergs kommun ska därför verka för god tillgång till förskolor och skolor, matbutiker samt drivmedel. Bergs kommun bör även verka för ökad tillgång till gång- och cykelvägar eftersom de främjar aktiv transport och minskar bilåkandet.

För att öka möjligheter till kollektivt resande bör Bergs kommun verka för bostadsbyggande i anslutning till befintlig kollektivtrafik samt pendlarparkeringar på strategiska platser.