Det tidiga livets villkor

Det är viktigt att skapa, stötta och stärka en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor, så att alla barn får likvärdiga förutsättningar att utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor. Det ger en mer stabil grund att stå på och i förlängningen bättre hälsa.

Fokusområden

Förskolan/skolan

Små barn tillbringar den största delen av sin tid hemma och i förskolan eller skolan. Förskolan når de allra flesta barn och ska planeras och genomföras för att främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Detta ger goda möjligheter till hälsofrämjande arbete som bidrar till barnens socioemotionella utveckling, trygghet och stimulans.

En förskola av hög kvalitet är särskilt viktig för de barn vars hemmiljö brister på något vis, eller de barn som har behov av mer ledning och stimulans, och förskolan är därmed en viktig arena för att minska ojämlikhet i hälsa.

Tre faktorer som Bergs kommun särskilt bör sträva efter för att skapa en god och trygg lärandemiljö för barnen är små barngrupper i förskolan, behöriga och skickliga pedagoger samt låg personalomsättning.

Lek är viktig för barns sociala, kognitiva och motoriska utveckling. För detta behövs en lärandemiljö som stimulerar till både samtal, lek och fysisk aktivitet, både inne och ute.

Rörelse i förskola och skola är särskilt viktigt för att skapa goda grunder för jämlik hälsa, eftersom tidig utveckling av barns rörelseförmåga och rörelsekompetens ofta leder till att de prioriterar rörelse och motion senare i livet. Att i förskolan och skolan skapa positiva måltidsupplevelser lägger grunden för goda kostvanor genom livet, vilket är viktigt för folkhälsan.


Föräldraskapet

En central aspekt i barnets utveckling är föräldrarnas sociala, ekonomiska och pedagogiska resurser.

Kommunen behöver erbjuda insatser riktade till föräldrar för att bidra till fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter och stärka föräldrarna i sin föräldraroll eftersom det främjar en positiv utveckling hos barnen.

Bergs kommun bör därför erbjuda bra utbildningsprogram som omfattar barns olika behov i olika livsfaser och ge föräldrar verktyg hur man hanterar olika konfliktområden som brukar uppstå.

Kommunen bör även erbjuda goda möjligheter till kontakt och gemenskap för barn och deras föräldrar genom mötesplatser och arrangerade aktiviteter.

I de fall som föräldraskapet upplevs som bristande behöver kommunen god beredskap främst i form av familjehem men även andra placeringsformer. Kommunen behöver aktivt rekrytera och utbilda familjehem samt ge bra stöd under uppdragen.

Hälso- och sjukvård

Det är viktigt att inom kommunen arbeta främjande och förebyggande för barn och familjers hälsa, välmående och utveckling genom samverkan med all hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet som på något sätt arbetar med barn och unga för att rätt stöd ska kunna sättas in i tid.

I sitt uppdrag kan mödra- och barnhälsovården tidigt identifiera problem i barnens utveckling, hälsa och uppväxtmiljö. Bland annat screenar man för riskbruk och depression hos mödrarna och språkliga svårigheter hos barnen som kan vara tecken på neuropsykiatriska eller utvecklingsneurologiska diagnoser.

Ett bra fritidsutbud

Eftersom lek, rörelse och sociala aktiviteter är viktiga för barns utveckling krävs goda förutsättningar även utanför förskola och skola.

Ett stort och lättillgängligt utbud av rörelseytor och idrottsytor stimulerar till lek och rörelse och skapar möjligheter för både mer organiserad och spontan rörelse och idrott.

Bergs kommun ska verka för ett brett och omväxlande utbud av ledarledda aktiviteter för barn och unga på fritiden.

För att stärka barns kreativa utveckling behöver Bergs kommun säkerställa god tillgång till kulturellt utbud som sång, musik och teater. Här spelar kulturskolan en särskilt viktig roll.

Biblioteken spelar en viktig roll i utvecklingen av barns språkutveckling och läsande, vilket är en förutsättning för det livslånga lärandet.

Myndighetsutövande

Bergs kommun kan genom sitt myndighetsutövande påverka ett barns förutsättningar till bra uppväxtförhållanden.

Barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande inom Bergs kommun och det är även viktigt att alla barn och unga tidigt får en introduktion kring sina rättigheter.
Barn och deras vårdnadshavare bör tidigt få en introduktion kring vad socialtjänsten arbetar med för att öka förståelsen och främja en god relation.

Samma sak gäller andra myndigheter som till exempel polisen.

Information

Det är angeläget att barn, unga samt deras föräldrar har kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.

Vårdnadshavare ska även informeras om vilka resurser som finns i samhället och vad som finns att göra i kommunen för unga barn.