Ett jämlikt och hälsofrämjande omsorgsarbete

Vårdinsatser ska vara förebyggande och hälsofrämjande och behandling ska utgå från medborgares behov och möjligheter. Ett arbete för en jämlik vård och en hälsofrämjande omsorg kännetecknas av ett systematiskt jämlikhetsfokus.

Fokusområden

En jämlik och tillänglig omsorg

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån medborgarens behov och möjligheter är viktigt. Omsorgen ska kännetecknas av ett systematiskt jämlikhetsfokus.

Grunden till ett hälsofrämjande vårdmöte är ett gott bemötande som skapar förutsättningar till delaktighet, brukarinflytande och -säkerhet. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter medborgarens behov, förutsättningar och resurser. Att kommunicera på ett sätt som mottagaren förstår är av största vikt.

Insatser och omsorg ska utgå från ett rehabiliterande eller habiliterande förhållningssätt med syfte att bevara individens självständighet och förmågor så långt det är möjligt.

Anhörigas perspektiv ska beaktas inom alla verksamheter i syfte att stödja och skapa en god grund för samarbete kring den som tar emot stöd och insatser.

Risk- och missbruksarbete

Kommunen är skyldig att stödja och hjälpa medborgare med risk- eller missbruksproblem med alkohol och narkotika. Särskilt viktigt är att arbeta med återfallsprevention genom att erbjuda möjlighet till sammanhang och sysselsättning efter behandling.

Kommunens arbete ska utgå från ett holistiskt perspektiv med ett gott bemötande där såväl missbruk som dess eventuella orsaker ska hanteras.

Kommunen ska säkerställa att det finns ledarledda samtalsgrupper för olika missbruksproblem. Risk- och missbruksproblematik påverkar förutom individen även dennes familj och samhället i stort. Kommunen ska därför även erbjuda stöd till familjer och då särskilt barn i missbruksmiljöer.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Bergs kommun ska ha en aktiv plan för att stärka arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen, förebygga psykisk ohälsa och suicid och förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Planen ska följa de nationella och regionala riktlinjerna att psykisk hälsa ses som en resurs för individen och samhället och särskilt fokusera på ett stärkt suicidpreventivt arbete samt ökad kunskap inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Planen ska fånga upp kommunens och civilsamhällets gemensamma mål med arbetet och tydligt synliggöra ansvarsfördelningen.

Elevhälsan

Elevhälsan ska vara aktiv och arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stötta elevernas utveckling mot både utbildningens mål och goda levnadsvanor.

Genom elevhälsan bör kommunen erbjuda hälsosamtal i skolan med fokus på levnadsvanor och psykisk hälsa.

Elevhälsan bör se över en närmare koppling till kulturskolan för ökade möjligheter till personlig utveckling utifrån tillgång till kultur och konstnärliga uttryck.

Hög kompetens

Kunskaper om diskriminering, tillgänglighet och kommunikation ger en god grund för utveckling av en verksamhet som möter varje individs behov.

Personal behöver därför regelbundet få ta del av aktuell forskning samt ges goda möjlighet till kompetensutveckling för att ges förutsättningar att kunna utföra en jämlik och icke-diskriminerande vård.

Medarbetare behöver en hög kompetens kring brukarnas språk och kultur, främst gällande den samiska befolkningen men även utrikes födda brukare.

Medarbetare inom vården och omsorgen behöver ha god kompetens om hbtq-personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser.

Social samvaro

Eftersom ensamhet och social isolering kopplas till sämre hälsa och ökad risk för depression är det särskilt viktigt att inom kommunens omsorgsverksamheter erbjuda möjligheter till mötesplatser med aktiviteter för att motverka ensamhet och inaktivitet.

Fokus bör läggas på att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade kultur- och friluftsaktiviteter.

Företagshälsovård

Som arbetsgivare till en stor del av den vuxna befolkningen är det viktigt att kommunen erbjuder en god företagshälsovård som hjälper till med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. Företagshälsovården ska också arbeta förebyggande samt kunna hjälpa till att fånga upp tidiga tecken på att någon mår dåligt.

God och nära vård

Bergs kommun är positiva till den omställning som syftar till att vård och omsorg i högre grad ska organiseras och bedrivas utifrån medborgarnas behov och förutsättningar.

Kommunen ska även verka för en sammanhållen god och nära vård och omsorg för barn och unga. Samverkan ska stärkas mellan de verksamheter som arbetar förebyggande samt främjar och stödjer barn och unga som växer upp i Bergs kommun.